Angsjön

Angsjön är en skogssjö omgiven av våtmarker och gamla skogar. Ta en tur på vandringsleden, spana efter en lärkfalk, upptäck ovanliga växter eller bara njut av lugnet.

Sjövy med öar och uppstickande stenar och skog i bakgrunden. Foto: Thomas Karlsson
Angsjön. Foto: Thomas Karlsson

Landskapet bildar en mosaik av naturskog, vatten, myrområden, öar och myrholmar. Det är en blandning av livsmiljöer med en hög och jämn luftfuktighet som gynnar fuktighetskrävande svampar, lavar och mossor.   

Spana fågel

Angsjön ligger i ett sjörikt stråk av Kilsbergen som knyts ihop genom vandringslederna Tiosjöarsleden och Angsjöleden. Området bjuder på ett mycket rikt och skyddsvärt fågelliv, så en kikare kommer väl till pass! Här häckar bland annat lärkfalk och storlom. Fiskgjuse kan ibland ses på jakt efter sjöns fiskar och är lätt att känna igen på sin vita undersida. När den fått syn på sitt byte störtdyker den som en pil ner i vattnet.  

Vattenkraft

Lägg märke till de flytande och vattendränkta mosspartierna i sjön. De visar att vattenståndet blivit höjt för att bättre ta till vara vattnets kraft. I mitten av sjön ligger en ö med hundraårig barrskog. På grund av klibbtickeangrepp finns där stora mängder med grov död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor av gran.  

Togs tillvara

På en gammal karta från 1800-talet kan man se att stora delar av reservatet då var ängsmark som hölls öppen genom myrslåtter. Höet användes som vinterfoder till djuren. Samma karta visar också att det fanns ett torp vid namn Mon i den norra delen av reservatet.  

Översvämning och väldoft

Reservatet ger livsrum för en hel del hotade växter. På stenblock och trädstammar längs med sjön växer den sällsynta hårklomossan. Eftersom den behöver omväxlande väta och torka är den knuten till den strandzon som årligen översvämmas. I skogen runt sjön kan du bland annat hitta väldoftande underviol och låsbräken, som förr i världen antogs kunna öppna lås och bojor.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Angsjön ligger några kilometer sydost om Karlskoga, strax öster om Valåsen. I höjd med Immetorp svänger du av från E18 söderut på väg 555 mot Valåsen. Efter 900 meter sväng vänster mot Valåsen och fotsätt förbi Valåsen och vidare söderut (på Lysingevägen) i ytterligare 5 km innan du är framme vid reservatets södra spets där även en informationsskylt om reservatet finns.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 173 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1735 kB)