Kindla

Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. Kindlaområdet är vår mesta vildmark. Det är också ett av de största naturreservaten i länet, över 900 hektar stort.

I området finns vandringsleder och flera rastplatser. Stora delar av området får man dock upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass. I Kindlaområdet möts tre kommuner: Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg. Högsta punkten i området är Kindlahöjden, 426 meter över havet.

Kuperat område

Kindlaområdet är högt beläget och starkt kuperat. Det är ett av de högsta områdena i länet och når hela 426 meter över havet. Hela området ligger över högsta kustlinjen. Kindla domineras av stenfattiga moränområden som täcker ett surt och magert urberg. Inom området finns ett antal mossar, bland annat Kindlamossen, samt ett otal mindre myrmarker.

Gruv- och hytteverksamheten

Kindla har nyttjats av människan, mest under bergsbrukets tid. En del av skogarna har använts till ved och konstruktionsvirke till gruvorna. I andra delar har kolningen dominerat, för att skaffa träkol till de många hyttorna som fanns i omgivningen. Driften av gruvorna, bland annat i Slotterberget, sydväst om reservatet, krävde mycket kraft till pumpar och hissanordningar. Denna togs från Kindlaområdets bäckar. I hyttor smältes malmen och där behövdes vattenhjulen för att driva blåsbälgarna. För att få vattnet att räcka till allt detta reglerades alla sjöar i området och bäckar leddes om.

Torp och silängar

Inom reservatsområdet har bara funnits några få torp. Vid ett av dessa finns tecken som antyder att man anlagt så kallade silängar för att öka produktionen av myrarnas starrhö. Vårvattnet samlades upp och silades ut över den lutande mossen så att näring tillfördes med vattnet.

Naturskogens arter

I Kindla finns i dag 100–120-åriga skogar som i mycket liten utsträckning är påverkade av moderna skogliga åtgärder. Det finns dessutom inslag av betydligt äldre träd i bergsbranter och på andra svårtillgängliga ställen. Lövträd förekommer sparsamt och mest i en del näringsrikare sluttningar. Många djurarter är beroende av barrskogens gamla, murkna och döda träd, bland annat flera fågelarter. Spillkråkans kraftiga och klingande rop hörs vida omkring i Kindla, och tranornas gälla rop ljuder från myrarna. Den tretåiga hackspetten kan man se leta föda i barken på döende granar. Bland insekterna i reservatet finns många hotade skalbaggar. De är alla bundna till murken ved i olika nedbrytningsstadier.

Rovdjur

Av Sveriges stora rovdjur är det endast lodjuret som har en fast stam i trakten.

Växter

Växtlivet domineras av de näringsfattiga myrarnas och skogsmarkernas flora. Här finner man bland annat den sura barrskogens orkidé, knäroten och den vackra ormbunken kambräken, som är sällsynt i länet. Till Kindlas mest sällsynta arter hör annars floran av lavar, mossor och svampar, av vilka många lever på gamla träd. Här växer till exempel gräddticka, rynkskinn, violettgrå tagellav, aspgelélav och norsk näverlav.

Skogens skötsel

Inom naturreservatet kommer nästan all skog att lämnas till fri utveckling och så småningom alltmer närma sig urskogens karaktär. En del av de i sen tid anlagda ungskogarna kommer att brännas. Skogsbranden har tidigare varit en viktig faktor i skogens utveckling. Den gynnar många djur- och växtarter.

Strövstigar och rastplatser

Från var och en av parkeringsplatserna finns markerade strövstigar in i Kindlareservatet. I området finns sammanlagt 15 kilometer strövstigar. Stigarna gör det möjligt att gå en runda på 7–10 kilometer. Vid Klosstjärn möts de flesta stigarna. En del av dem är mycket kuperade men ger också utsikter utöver det vanliga. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, vindskydd och en eldpallkoja för övernattning.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger ca 12 km väster om Storå, 15 km sydväst om Kopparberg och 26 km norr om Nora. Skyltar finns vid avtag från de större vägarna i trakten. Från de stora vägarna leder små vägar fram till reservatet. Bästa sättet att komma till reservatet är att åka västerifrån, från allmänna vägen mellan Nora och Hjulsjö. Den norra tillfarten kan vissa delar av året vara svårframkomlig.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada markytan
  • störa djurlivet
  • gräva upp eller plocka blommor, samla in lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten; bär och matsvamp får dock plockas
  • skada omkullfallna träd och rista i torrträd och bark
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • tälta annat än inom rastplatsen vid Klosstjärns södra ände, och då högst under en natt
  • övernatta annat än i eldpallkoja eller vindskydd en natt åt gången
  • köra motorfordon eller cykla
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: 1999

Areal: 933 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 2107 kB)

 

 

Röster från besökare

Gästböcker har legat ute i Kindla under många år och här hittar du några utdrag ur dessa.