Viken

Viken är ett gammelskogsreservat söder om Tisaren. En sprickdal, som ingår i den förkastningsbrant som formar Tisarens branta södra strand, leder in i området.

Dalens branta sidor har gjort att området varit svårtillgängligt för skogsbruk. Barrskogen är därför gammal och naturskogsartad. I dalgångens botten rinner den lilla Ängabäcken fram. Området ska få utvecklas fritt så att skogen övergår till att bli en naturskog. Dalen ger området ett skyddat läge med en hög luftfuktighet och skugga. I reservatet finns också stora mängder av döda omkullfallna träd, så kallade lågor. Klimatet och många lågor gynnar flera arter av vedsvampar, mossor och lavar. Lägg också märke till den rikliga förekomsten av olika arter av hänglavar i träden, exempelvis garnlav.

Stor artrikedom

Mer än 50 arter av svampgruppen tickor har påträffats i skogen. Det är ett mycket stort antal. Av växter, lavar och svampar finns 45 arter som betecknas som indikatorer på skogar med höga naturvärden, till exempel kötticka, västlig hakmossa och gullpudra. Vissa av dessa arter är mer eller mindre hotade av modernt skogsbruk. Det gäller bland annat aspgelélav, som växer på gamla aspar, och svamparna vit vedfingersvamp, gropticka och kristallticka. Korp och grönsångare trivs i området.

Den markerade leden följer längs den östra sidan av bäcken en mycket gammal färdväg, som säkert använts flitigt av vandrare och åkdon förr i världen. Tyst och mjukt leder vägen fram i ravinens djup.

Vägbeskrivning

Från Åsbro, åk österut längs Tisarstranden. Passera gården Viken på vänster hand. Efter ca 400 meter sväng in på en liten avfartsväg till höger, där finns en liten parkering. Från parkeringen är det ca 300 meters vandring in i reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • samla in mossor, lavar och vedlevande svampar samt insekter eller andra ryggradslösa djur
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • göra upp eld
  • anordna snitslad bana

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2002, utökat 2006 Areal: 22 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan (pdf 1356 kB)