Ventärnen

Här gäller regeln stövlarna på, för i de våta markerna runt tjärnen kan du näppeligen ta dig runt torrskodd. Orörda sumpskogar är ovanliga i de södra länsdelarna och platsen har mycket höga naturvärden.

Runt tjärnen Ventärnen och dess utlopp växer sumpskog av olika slag, från näringsfattig tallskog med skvattram till näringsrikare gransumpskog med klibbal och björk. Många träd är mycket gamla och skogens kontinuitet är lång.  

En visar på många

Luftfuktigheten är hög i hela reservatet och det ger ett gynnsamt klimat för mossor, lavar och svampar. Kattfotslav är en art som ger information om att området har förutsättningar att hysa även andra ömtåliga och krävande arter. Kattfotslav behöver både ett fuktigt lokalklimat och en lång tids oavbruten förekomst av äldre träd.  

Kretsloppet

Bäverns aktiviteter ger utrymme och upphov till nytt liv. På de döda stubbarna och stammarna trivs olika svampar och de översvämmade och uppdämda markerna gynnar vattenlevande djur. Småkrypen drar i sin tur till sig arter som söker föda i vattnet – den enes död, den andres bröd.  

Undanträngd fågel

I reservatet har den tretåiga hackspetten observerats. Det är nära dess sydgräns – den rödlistade fågeln finns idag framförallt i norra Sverige. Tretåig hackspett är en fågel som lever i miljöer med stor mängd döda och döende träd, därför har arten svårt att klara sig i vår tids ”välstädade” skogsmarker. Särskilt vintertid behöver den utnyttja vidsträckta områden av orörd skog för att söka föda.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Ventärnen ligger ca 19 km sydväst om Askersund och 6 km nordväst om Olshammar. Sväng av västerut från väg 50 i höjd med Aspa. Efter ca 2 km tar du höger och efter ca 1 km är du framme vid informationsskyltens plats strax intill vägen.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 27 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan (pdf 1691 kB)

 Content Editor ‭[1]‬