Utnäset

Naturreservatet Utnäset utgör en bit av det kust- och skärgårdslandskap som finns vid Vättern. Reservatet ligger vid länsgränsen mot Västergötland, 25 kilometer söder om Askersund.

Klippor med utsikt över Vättern

Utnäset bjuder på verklig närkontakt med Vättern. Här kan du hitta en egen badklippa och få storslagen utsikt över Sveriges näst största sjö, ända bort mot Omberg.
Utnäsets stränder består av av klippor och isslipade hällar som skjuter ut i ett stort antal småuddar. Skogen i området, som är hällmarkstallskog och i sänkor gammal granskog, har endast i begränsad utsträckning påverkats av skötsel och är därför värdefull för den flora och fauna som kräver lång skoglig kontinuitet för att trivas och överleva.
På de yttre öarna är skogen 300 år gammal, och på Stora Ilaholmen är den brandpåverkad i modern tid.

Karga klippor

Öarna utgörs av urberg med ett tunt jordtäcke, och stränderna är exponerade klippor och hällar. Vegetationen består av hällmarkstallskog med ljung, lingon och renlavar. I skrevorna växer gran, rönn och asp. På solbelysta platser växer gul fetknopp, ängsvädd och backtimjan och i mer skuggiga och skyddade lägen pors, grenrör och hultbräken.

Fågelrika öar och döda aspar

På öarna häckar bland annat fiskgjuse, gråtrut, fiskmås och småskrake. I området trivs även bävern, vilket medför att det bitvis ligger rikligt med fällda aspar och andra lövträd nära vattnet. Här finns därför många vedlevande skalbaggar, bland annat grön aspvedbock och stor stekelbock, som är knutna till just gamla döda aspar.

Vandra längs stranden

Vid Utnäset finns en tre kilometer lång naturstig som du kan följa. Längs stigen finns badmöjligheter, rastplats och utsiktsplatser. Man kan fortsätta vandringen i det angränsande reservatet Uvviken i västra Götaland.

Vägbeskrivning

Utnäset ligger 25 km söder om Askersund, längs riksväg 49, strax före västgötagränsen. Från riksväg 49, sväng av vid Igelbäcken intill länsgränsen. P-plats finns vid Igelbäckens hytta, passera riksväg 49 för att komma till den markerade stigen till reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på markytan
  • störa djurlivet
  • plocka blommor, vedlevande lavar eller svampar, eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • utföra ristningar i torrträd och bark eller skada omkullfallna träd
  • tälta
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • köra motorfordon eller cykla
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1998

Areal: 135 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området är med i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan (pdf 1876 kB)