Sörsjön

Naturreservatet Sörsjön bildades år 2014 och ligger i Askersunds kommun cirka 4 kilometer norr om Mariedamm. Reservatet består av den näringsrika sjön Sörsjön med intilliggande våtmark och omgivande blandskog.

Format av is och smältvatten

Sörsjön ligger i en dödisgrop i den mäktiga Hallsbergsåsen. Både åsen och dödisgropen bildades i samband med vår senaste istid. Dödisgropen är lämningarna efter ett större isblock som bäddats in i grus och sand innan det smälte och lämnade en grop efter sig. Hallsbergsåsen bildades liksom andra grusåsar av det lösa grusmaterial som isens smältvatten förde med sig. Sjön omges av flera åsryggar och här finns fler källro som rinner upp både i och runt sjön.

Variationsrikedom och okänd kalkförekomst

Sjön omges av en stor variation av olika naturtyper, från sumplövskogar, gungflyn och vassbälden till torrare blandskogar. Här och var hittar man kalkgynnade växter, som blodnäva, korallrot, kärrbräken och gullpudra. Vilket är lite märkligt eftersom någon kalksten hittills aldrig hittats i området. Bergrunden verkar främst bestå av sur metavulkanit, men den kalkpräglade floran tyder på att det finns en okänd förekomst av urkalk i närheten av Sörsjön.

Rikkärr med käppkrokmossa

De för området kanske mest intressanta arterna växer i och omkring Sörsjökärret, nämligen käppkrokmossa och vippstar, båda typiska rikkärrsarter. Det vill säga växter som till skillnad från många andra arter tål de näringsfattiga men samtidigt mineralrika förhållanden som råder i ett rikkärr.

Föreskrifter

Förutom övrig gällande lagstiftning råder det inom naturreservatet förbud att: 

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten, 
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, 
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, 
  • cykla eller rida, 
  • göra upp eld, 
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning lägerverksamhet eller liknande.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Sörsjön ligger ca 5 km norr om Mariedamm i Askersunds kommun. Från väg 604 sväng in på väg 598 i höjd med Dunsjö och kör ca 100 m innan du svänger höger. Efter ytterligare ca 150 meter tag höger och sedan är du strax framme.

 

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 0,5 hektar

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut naturreservatet Sörsjön (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Content Editor