Runsala

Smala, lavklädda stammar med en öppen glänta i bakgrunden.
Vårblommor och utsikt, en djup ravin, lövträd och gamla betesmarker – Runsala bjuder på omväxlande vandring i ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap. Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin.

Vandringsleden Mariedammsleden passerar genom hela området. Eftersom området runt Runsalaeken nyligen har röjts kan det idag se lite skräpigt ut. Vissa delar av sommaren kommer rastbordet under eken inte att vara tillgängligt, då de betande djuren går där. Rastbord kommer på sikt att sättas upp på båda sidor av stängslet och en större yta runt eken kommer att röjas.

Ädla lövträd

Lövskogen med bl a ek, lönn och asp har utvecklats fritt under lång tid och här finns gott om liggande döda stammar och grenar. Den förmultnande veden är ett eldorado för sällsynta svampar, t ex kandelabersvamp som växer på kraftigt rötad aspved.  

Blomprakt

Runsala ravin är en fin plats att möta våren på. Här växer gott om både vanliga och mer sällsynta örter som bedårar med sin blomning under trädens skira grönska. Längre söderut i reservatet finns Solberga äng där du på försommaren kan hitta ängsväxter som föredrar torra och varma backar. Solvända är en liten lågväxt ört som vänder sin blomma efter solens strålar. Blir det mulet, slår hon ihop sina kronblad. Från ängens övre del har du en vid utsikt över landskapet mot öster.  

Gamla hem

I reservatets nordvästra del finns det rester av flera torp som ligger vid gammal åkermark som numera blivit betesängar. Idag återstår endast husgrunder, men två av torpen var bebodda ännu på 1950- och 1960-talet. Betesmarken har blivit känd för sina intressanta svampar. Scharlakansröd vaxskivling, med en färgprakt som gör den svår att missa, trivs i betade marker, gärna i närheten av ekar. Det är en god matsvamp som har blivit allt ovanligare i takt med att de betade hagmarkerna minskar. Trots den goda smaken bör svampen lämnas ifred så att den kan sprida sina sporer. När du vandrar i den här delen av reservatet ska du inte heller missa den mäktiga Runsala-eken med ett midjemått på mer än fem meter.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter mossor eller lavar,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.  

Du får plocka bär och matsvamp för husbehov.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 68 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1721 kB)

 Faktablad

 


Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) är en sällsynt svamp. Den växer nästan bara i naturskogsartad äldre skog där det finns ett stort inslag av gamla och döda lövträd. Foto: Emil Andersson, Länsstyrelsen.

 


Gullkrös (Tremella mesenterica) är en gelésvamp som växer på döda grenar och stammar av lövträd. Foto: Emil Andersson, Länsstyrelsen.