Rå uddar

Hällar med tallskog vid vatten
Från klippstränderna vid Rå uddar har man en magnifik utsikt över Vättern. De glesa tallskogarna och hällmarkerna övergår inåt land i en gammal granskog. Tack vare den kalkrika berggrunden finns en artrik svampflora och många spännande växter i reservatet.

Unik kust

Rå uddar är en del av den unika och särpräglade naturen längs Vätterns stränder. Sjön är djup och stränderna utsätts ständigt för vindens och vågornas krafter. Den enorma vattenmassan har en kylande effekt. Längs Vätterns stränder kan man därför hitta både lavar och mossor som annars bara växer i fjällen.

Fiskdagis

Skyddade vikar med grunda sandbottnar finns bara här i den norra delen av Vättern. De grunda vattenområden som ingår i reservatet är viktiga uppväxtplatser för bland annat gädda och abborre. Undervattensväxterna ger ynglen skydd och det finns gott om mat i det varma vattnet. Växtligheten i sig är också intressant. På de sandiga bottnarna växer bland annat den sällsynta skaftslamkrypan (Elatina hexandra).

Kungsholmens kalkklippor

Blodnäva, harmynta och grusbräcka är några av de växter man kan hitta på Kungsholmen. Hela ön är uppbyggd av urbergskalk, som sätter sin prägel på floran. Kungsmynta, som är en vild form av oregano, växer här på den enda platsen i Örebro län. Längs stränderna har vattnet mejslat ut fantasifulla mönster i den lättvittrade kalkstenen.

Gammal bondeskog

Granskogen i reservatet har stått orörd länge och börjar likna en urskog. Den är olikåldrig med gott om gamla träd, torrträd och multnande ved. På våren blommar blåsippa, vårärt och tandrot i de kalkrika stråken. Om hösten finns gott om svamp. Men de tynande enbuskarna i skogen skvallrar om att den inte alltid sett ut som idag. Förr gick betesdjur i skogen, som då var glesare och mer ljusöppen. Troligen högg man också ved och virke till husbehov.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger ca 20 km söder om Askersund, nära länsgränsen mot Östergötland. Kör RV 50 söderut från Askersund. Vid vägskylt mot Råå gård/Hulta svänger du av på den lilla vägen åt motsatt håll (västerut) mot Gamlegården. Reservatets parkering ligger sedan direkt på höger sida. Från parkeringen leder en 400 meter lång stig fram till reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på för ändamålet iordningställd plats angiven i skötselplan.

 

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 114 hektar, varav 47 hektar land

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1375 kB)