Myggedalen

Myggedalens gamla naturskog ligger i ett bergigt landskap och bjuder på höga naturvärden. Här finns gott om död ved, ett fuktigt lokalklimat och många små och specifika miljöer som gynnar ett stort antal hotade arter.

Särskilt markanta är den 30-40 meter djupa bäckdalen Myggedalen och det 216 meter höga Staplaberget.  

Forna odlingsmarker

Den sydöstra delen av reservatet var tidigare uppodlad och hörde till det nu försvunna torpet Sjötorp. Här kan du hitta gamla åkertegar, odlingsrösen och en hel del lövträd som sälg, lönn och hassel. Om våren växer rikligt med blåsippor och längre fram blommar vårärt med rödvioletta blommor.  

Bergigt och sumpigt

Reservatet domineras av gammal barrskog, med stor artrikedom. Förståeligt nog, finns de flesta hotade arterna i de delar som är minst påverkade av skogsbruk. I Myggedalen och kring skogstjärnen Stenåsakolken hittar du senvuxen sumpskog. De bergiga partierna i nordost och söder består däremot av små hällmarker, klippväggar och mindre sprickbildningar med bäckar och surdråg. Här växer ett stort antal gamla tallar och grova aspar.  

Bor på träd

På några av de gamla tallarna växer den hängande laven talltagel som kan bli flera decimeter lång. Bladlaven lunglav trivs däremot bara på lövträd som grova aspar. I vått tillstånd är den klargrön och mycket lätt att känna igen. En annan sällsynt art som är bunden till äldre aspar är stor aspticka vars fruktkroppar sticker långt ut från trädens stammar.  

Skogens stake

Luktar det illa? Då har du kanske hamnat i närheten av en stinksvamp. Svampen är lätt att känna igen på sin lukt och sitt speciella utseende. Dess latinska namn Phallus impudicus betyder för övrigt ”oblyg manslem”. Stanken utgår från den slemmiga bruna hatten och lockar till sig asflugor. När de ätit av slemmet flyger de vidare och sprider på så sätt svampens sporer.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 75 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1572 kB)