Kopparbergs äng

Kopparbergs äng är ett litet naturskönt reservat i en sluttning med utsikt över Hjärtasjön. Det är en rest av ett svunnet kulturlandskap, som markägaren har vinnlagt sig om att återskapa. Reservatet omfattar betesmark, slåtteräng och ädellövskog.

Genom Kopparbergs äng löper ”högsta kustlinjen”. Därför ses i övre delen av sluttningen det gamla ishavets stenstrand med mjukt rundade stenar. Här går grundvatten i dagen i källor som springer fram i sluttningen. Det bidrar till ett fuktigt lokalklimat. Källorna och viss kalkpåverkan bidrar till att markens växtbetingelser är gynnsammare här än i trakten i övrigt. Det förklarar varför ädellövträd som ask, alm och lönn växer här.

Restaurering av slåtterängar

Större delen av reservatsområdet var slåtteräng i slutet av 1800-talet. Det storskaliga slåtterängsbruket upphörde vid tiden för första världskrigets utbrott. Därefter förekom slåtter mer tillfälligt och i mindre skala fram till 1950-talet. Området betades och små åkertegar brukades ända fram till 1972. Därefter lämnades Kopparbergs äng att växa igen under nästan 30 års tid. Sedan 1989 har området varit föremål för restaurering av markägaren, med hjälp av betesdjur. Idag betas större delen av området. Endast en liten yta slåttras. Slåtter och betesdrift är kulturhistoriskt viktigt och visar oss hur landskapet kanske såg ut vid 1800-talets slut.

Sällsynta arter

Naturbetesmarker, slåtterängar och ädellövskogar är ovanliga naturtyper med stor artrikedom och många hotade arter. Kopparbergs äng är trots igenväxning under 30 år, rikt på sällsynta och minskande arter som är knutna till det gamla kulturlandskapet. Det är växter, svampar, lavar och mossor som är beroende av äldre tiders markanvändning, framför allt av slåtter och bete på naturliga (inte plöjda eller gödslade) gräsmarker.

Hävdgynnade växter och svampar

Ett stort antal hävdgynnade (gynnade av bete och/eller slåtter) växter finns i reservatet, t ex jungfrulin, blåsuga och svinrot. Svampfloran är mycket rik. Nämnas kan scharlakansvaxskivling, blodvaxskivling, ängsvaxskivling, toppvaxskivling, mönjevaxskivling, spetsvaxskivling, honungsvaxskivling, vit vaxskivling, papegojvaxskivling, gul vaxskivling, ljus ängsfingersvamp och slemjordtunga. Det är svampar som bara växer i ängar, betesmarker och lövskogar.

Lövskogar

Gamla ädellövträd och död ved av lövträd är av särskilt värde för den biologiska mångfalden. På gamla ädellövträd i Kopparbergs äng finns flera hotade lavar: brunskaftad blekspik, blek kraterlav, klosterlav, rosa skärelav och almlav. Äldre lövskogar är viktiga livsmiljöer även för insekter, sniglar, snäckor och vissa fåglar. Bland intressantare växter knutna till lövskogar växer här: desmeknopp, tvåblad, trolldruva, vätteros, vårärt, underviol, kärrfibbla, blåsippa och ormbär och bland svamparna: svartnande kantarell och rökfingersvamp.

Hamlade träd

Förekomsten av ett stort antal specialiserade och krävande lavar och mossor på träd visar att gamla ädellövträd har funnits i Kopparbergs äng under mycket lång tid. Det är troligt att det förr växte många ”hamlade” askar och almar i ängen. ”Hamling” var en metod för beskära lövträd och tillvarata löv som vinterfoder åt betesdjuren. En del av de gamla askarna har ett utseende som visar att de har varit beskurna.

Trefaldighetskällorna

I reservatet finns det över huvud taget gott om spår av forna tiders människor: rester av tjärdalar, stenmurar, diken, odlingsrösen, stigar och brukningsvägar. Särskilt intressanta är nog Trefaldighetskällorna. Fram till och med 1950-talet samlades folk i bygden till en festlighet vid källorna på pingstdagen. Enligt uppgift hade denna tradition mycket långa anor, kanske sedan medeltiden.

Vägbeskrivning

Kopparbergs äng är beläget vid Hjärtasjöns södra strand, 15 km söder om Pålsboda, 9 km nordväst om Hjortkvarn och 3 km nordost om Närkesberg. Från Hjortkvarn åker du västerut via byarna Haddebo och Munkerud. I Munkerud sväng höger vid skylt mot Kopparberg, efter ca 500 m är du framme i Kopparberg. Från Skyllberg åker du österut via Rönneshytta till Närkesberg. I Närkesberg sväng vänster mot Hjortkvarn. Efter ca 3 km är du framme vid en avtagsväg till vänster, skyltad mot Kopparberg.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar annat än vad som framgår av fastställd skötselplan
  • plocka kärlväxter eller svampar annat än för eget nyttjande
  • bedriva insamling av mossor, lavar och insekter eller andra ryggradslösa djur

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2006

Areal: 14 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut (pdf 203 kB)

Skötselplan (pdf 307 kB)

 

 

Faktablad Kopparbergs äng

Kopparbergs äng (pdf) 1 MB


Svinrot (Scorzonera humilis) trivs bäst i ängs- och betesmarker. Svinroten blommar i maj-juni. Blommorna är öppna endast vid soligt väder. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen.


Blåsuga (Ajuga pyramidalis) växer på öppen mark, i hagar och backar och blommar i maj-juni. Foto: Elisabeth karlsson, Länsstyrelsen.