Knalla

Rolf Wedding berättar om naturreservatet Knalla

Längs med Viksjöns västra strand ligger ett omväxlande och artrikt strövområde. Här kan du gå över torra hällmarker eller genom grönskande lövskog. På våren täcks marken på sina håll av blåsippor och om hösten finns det gott om allehanda svampar.

 

Förr i tiden har människor använt skogen för att samla ved och fälla enstaka träd, men den har aldrig utsatts för modernt skogsbruk. Därför har skogen blivit gammal med gott om äldre träd och en hel del döda stammar som ligger kvar huller om buller.  

Livsmiljöer

Skogen är varierande med både barrträd, lövträd, död ved och stenblock. Tack vare det finns en stor mängd olika biotoper, d v s naturtyper och livsmiljöer som har ett särskilt växt- eller djurliv som trivs just där.  

Trollens druvor

Om du styr stegen till den södra delen av området kommer du till en skog med många lövträd, små rasbranter, klippväggar och berghällar. Terrängen är lite äventyrlig att ta sig fram i, men det finns mycket att upptäcka. Om du ser omkullfallna lövträd kan det vara bävern som har varit i farten. Här och var växer hasselbuskar, blåsippa och trolldruva som tyder på att det finns kalk eller grönsten i berggrunden. Ät dock inte av trolldruvans svarta bär – de är giftiga och kanske är det bara trollen som tål dem!  

Skogsbete

Svampfloran är intressant och artrik med bl a taggsvampar och hagvaxskivlingar. Hagvaxskivlingar växer vanligen på marker där djur har gått på bete. Förr i tiden var det vanligt att kor och får betade fritt i skogen och kanske är det därför som dessa svampar finns här. Djuren hörde förmodligen till de två torp som låg i området, namnet Andersbo i reservatets södra del minner fortfarande om ett av dem.

Lavklädd häll med smala tallar som lutar ner mot vatten
Foto: Länsstyrelsen

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 51 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1618 kB)

 Content Editor