Hjärtasjöns skärgård

Utiskt över sjö. Foto: Mattias Sterner
Hjärtasjöns flikiga och oregelbundna yta är full av små holmar som tillsammans bildar en liten skärgård. På holmarna häckar fiskgjuse och andra störningskänsliga fåglar. På Hjärtaön väntar en gammal blandskog med kärrmarker, åldriga granar och grov asp.

Storlom och fiskgjuse

Hjärtasjöns skärgård består av Hjärtaön och ett antal mindre små holmar. Holmarna är populära häckningsplatser för olika sjöfåglar som fisktärna, storlom och småskrake. Även fiskgjusen uppskattar den ostörda miljön och minst ett par häckar i den lilla skärgården. Fiskgjusen placerar gärna sitt risbo i någon av de grova tallarna, som i flera fall är över 300 år gamla. Andra rovfåglar som siktas regelbundet över sjön är lärkfalk och havsörn.  

Gammelskogen på Hjärtaön

Hjärtaön går att nå till fots via ett grunt och smalt sund. Ute på ön står en äldre blandskog med 200-åriga tallar och granar. Inslaget av asp, björk och andra lövträd är stort och det finns gott om död ved. På multnande aspstammar kan man hitta flera ovanliga svampar, däribland veckticka och den vackra kandelabersvampen. Kärren på Hjärtaön brukades förr som slåttermarker där man skördade hö. Ön har sannolikt även betats, men under de senaste hundra åren har graden av mänsklig påverkan varit mycket blygsam.   

Tjäder och tretåig hackspett

I reservatet ingår också skogar vid Hjärtasjöns östra strand. Här finns inslag av både sumpskog och hällmarker men stora delar består av en orörd granskog som troligen är självföryngrad efter en avverkning i början av 1800-talet. På flera träd kan man hitta de typiska, ringformiga hackmärkena efter den tretåiga hackspetten – en av våra mest sällsynta hackspettar som kräver gammal skog med gott om äldre, döende och döda träd. Även tjäder förekommer.

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov,
 • cykla eller rida,
 • elda annat än på anvisad plats eller på isbelagd sjö och då enbart med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved (se bifogad beslutskarta),
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
 • under perioden 15 april till 15 augusti gå iland på ön Fiskgjusaholmen eller framföra båt inom 100 meter från öns strandlinje (se beslutskarta),
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning lägerverksamhet eller liknande.

   Script Editor

  Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


   Content Editor

   Fakta

  Bildat år: 2014

  Areal: 185,5 ha

  Markägare: Staten via Naturvårdsverket och Sveaskog

  Förvaltare: Länsstyrelsen

  Reservatsbildare: Länsstyrelsen

  Beslut och skötselplan för Hjärtasjöns skärgård (pdf, öppnas i nytt fönster)