Djupedal

I den trånga och blockrika sprickdalen är det mörkt och fuktigt. Den gamla skogen är mycket artrik – här råder perfekta förhållanden för allehanda ljusskygga livsformer.

Dalen är bara sexhundra meter lång men hyser ett stort antal växt- och djurarter som är ovanliga och riskerar att försvinna. Rikedomen kan bland annat förklaras genom mikroklimatet som gynnar mängder av svampar, lavar och mossor.  

Död ved

På dalens sidor växer äldre barrskog och lövträd som asp, sälg och hassel. Längre ned på dalens botten är bilden annorlunda. Här möter du en artrik blandsumpskog med huvudsakligen gran, björk och klibbal. Döda och döende träd står och ligger bland friska fränder och erbjuder bra livsmiljöer för många av dalens sällsynta arter.  

Fukt och skugga

Djupedal är sedan 1970-talet känd för sin artrika mossflora. En av rariteterna är platt spretmossa, en medelstor, krypande bladmossa som trivs på murken ved i fuktiga, skuggiga lägen. Arten sprider sig långsamt, vilket medför att den har stora krav på gamla och orörda skogar. En annan liten sällsynthet är grön sköldmossa som nästan uteslutande växer på helt förmultnade stammar.  

Lavrikt

Andra kryptogamer som trivs i reservatet är lavar som växer på träd och död ved. Bland dessa kan nämnas den gråaktiga havstulpanlaven och den hängande kattfotslaven. Arterna är beroende av att det finns skogar som Djupedal – med lång trädkontinuitet och ett svalt och fuktigt klimat med små variationer.  

Biologisk mångfald

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och de värdefulla naturmiljöerna, men också att skydda landskapets orörda karaktär.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Djupedal ligger drygt en mil sydväst om Askersund och ungefär 5 km norr om Olshammar. Från Olshammar, kör väg 49 norrut i 3 km, i höjd med Aspa, sväng vänster och kör 1 km. Vid Norrgården, sväng höger och kör drygt 2 km innan det är dags att svänga höger. Efter 500 m (håll till höger i nästa vägkorsning) är du framm framme.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 29,5 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan (pdf 1798 kB)

 Content Editor