Laggarfall

Naturreservatet Laggarfall bildades 2014 och ligger i Askersunds kommun, väster om Hjortkvarn. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Områdets naturskogar, myrmarker och andra ingående natur­typer liksom områdets orörda karaktär och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och natur­miljöer ska lämpliga åtgärder vidtas för att underlätta för friluftslivet.

Värdefulla naturskogar

Naturreservatet Laggarfall utgör ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt skogsområde med inslag av äldre högbonitetsskog delvis med kalkpåverkan och som hyser en stor mångfald av växt- och djurarter som är knutna till dessa miljöer. Områdets naturmiljö är därmed också attraktiv som besöksmål för naturintresserade. Dessa värden hotas av pågående markanvändning inom skogsbruket.

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • elda,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och alger,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsla spår eller att göra inskrift,
 • rida eller cykla,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd  

 • Använda området för organiserade tävlingar eller övningar, lägerverksamhet eller likande.

Bär, matsvamp och blommor får plockas för eget behov, men inte fridlysta arter.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Laggarfall ligger i Askersunds kommun, 2,5 km öster om Närkesberg och 7 km väster om Haddebo.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 25,8 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet Laggarfall (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

 Content Editor