Gimpeln

Naturreservatet Gimpeln bildades 2014 och ligger i Askersunds kommun, strax söder om Dohnafors. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar, mossor och växter.

Områdets naturskogar, våtmarker, bäckar och andra ingående natur­typer samt områdets orörda karaktär med dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och natur­miljöer tillgodoses även behovet av områden för friluftslivet.

Värdefulla naturskogar

I området finns en värdefull naturskog med en mångfald av arter som missgynnas av ett modernt skogsbruk. Strukturen i bestånden kännetecknas av interndynamik och småskaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor. Barrskogen hyser en stor andel lövträd, bestående av flera olika arter, något som är ovanligt i mer brukade skogar. I reservatet finns gott om död ved.

Arter som indikerar värdefulla miljöer

De många indikatorarterna på höga naturvärden påvisar att området varit kontinuerligt trädbevuxet under en lång tid. Förekomsten av sumpskog, bäckar och kärr bidrar till hög luftfuktighet vilket är gynnsamt för fuktighetskrävande svampar, lavar, mossor och kärlväxter. Bland dessa kan särskilt nämnas, gullpudra, rutlungmossa, ullticka och garnlav. Livmiljöerna för nämnda kärlväxter och kryptogamer skulle förstöras vid vanligt skogsbruk.

Friluftsliv

Inga anordningar finns ännu i reservatet, men en stig kommer i framtiden att markeras genom området.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten, 
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten bilväg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull­fallna träd och buskar,
  • elda annat än med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • cykla eller rida,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Gimpeln ligger 6 km sydväst om Askersund. Från rondellen vid Askersunds landskyrka (väg 50), sväng in på väg 205 och kör 4,5 km. Tag sedan vänster igen mot Långsberg och tag kort därefter höger och kör drygt 600 meter till nästa vägskäl, håll där vänster och efter 300 meter är du framme vid parkeringen. Därifrån är det ca 300 meters promenad fram till reservatsgränsen.

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 50 ha

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut naturreservatet Gimpeln (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Content Editor