Flintemon

Naturreservatet Flintemon bildades 2014 och ligger i Askersunds kommun, strax nordväst om Dohnafors. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar, mossor och skogsfåglar.

Områdets naturskogar och andra ingående natur­typer samt områdets orörda karaktär med dess biologiska mångfald ska bevaras. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och natur­miljöer tillgodoses även behovet av områden för friluftslivet.

Värdefulla Naturskogar

Områdets naturvärden betingas av skogsbeståndens naturskogsartade struktur och en mångfald av sådana arter som missgynnas av modernt skogs­bruk. Strukturen i de äldre bestånden kännetecknas av intern­dynamik och små­skaliga störningar. Trädslagsblandningen är typisk för Mellansvensk barrnaturskog. Åldersspridningen bland träden är stor. Området rymmer en stor mängd död ved.

Arter som indikerar värdefulla miljöer

De många indikatorarterna på höga naturvärden påvisar att området har varit kontinuerligt träd­bevuxet under lång tid. Före­komsten av sumpskog, kärr och en tjärn bidrar till hög luft­fuktig­het, vilket är gynn­samt för fuktig­hets­krävande svampar, lavar och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas de rödlistade arterna knärot, lunglav och gränsticka.

Skogsfåglar

Området är hemvist för skogs­fåglar som tretåig hack­spett, tjäder och järpe, vilka missgynnas av modernt skogsbruk. Livsmiljöerna för de nämnda djuren och växterna skulle förstöras vid normalt skogsbruk.

Friluftsliv

Inga anordningar finns ännu i reservatet, men en stig kommer i framtiden att markeras genom området.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada jordyta, vegetation eller fast naturföremål,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda buskar, träd eller träddelar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar.

Bär, matsvamp och blommor får plockas för eget behov, men inte fridlysta arter.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Flintemon ligger en mil väster om Askersund. Kör väg 205 västerut i 8 km. Strax efter Markebäck, sväng höger. Efter 300 m sväng vänster och kör drygt 400 meter innan du når vägbom och blivande parkering. För att komma till reservatet väntar en promenad längs vägen norrut i en dryg kilometer.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 30,9 ha

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut bildande av naturreservatet Flintemon (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Content Editor