Jakt i naturreservat

Jakt får inte bedrivas i Tivedens och Garphyttans nationalparker. Det är däremot tillåtet att jaga i alla länets statliga naturreservat, utom Grönbo naturreservat.

Älgjakt, liksom jakt på andra arter, får bedrivas på i princip all mark som inte ingår i detaljplanelagt område. Det är markägaren som i de flesta fall förfogar över jakträtten. Markägaren kan arrendera ut marken till en jakträttshavare, som då får jakträtten.  

Det är upp till varje jakträttshavare att bestämma när han eller hon vill jaga. Men jägaren måste hålla sig till de jakttider som gäller för varje art. Länsstyrelsen känner inte till när det bedrivs jakt i olika områden.  

Jakt får inte bedrivas i Tivedens och Garphyttans nationalparker. Det är tillåtet att jaga i alla länets statliga naturreservat, utom Grönbo naturreservat. I de naturreservat där staten är markägare arrenderar Länsstyrelsen ut jakträtten till olika jakträttshavare. I naturreservat som inte ägs av staten bestämmer markägaren vem som får jaga.  

Vissa naturreservat är bildade och sköts av kommunen och i några av dessa är jakt förbjuden. På denna webbplats framgår om ett naturreservat är kommunalt.

Där finns också länkar till information om vad som gäller för det kommunala naturreservatet.