Annan skyddad natur

Det finns olika sätt att skydda natur. De mest kända är naturreservat och nationalparker. Här samlar vi information om andra former av skyddad natur som till exempel biotopskydd, naturminnen, natura 2000 och riksintressen.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om naturtyper, fåglar och andra arter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att deras naturvärden bevaras.

Läs mer om vad Natura 2000 är och vad det innebär.

Biotopskydd

Mindre mark- och vattenområden (biotoper) som är livsmiljö för hotade djur- och växtarter kan förklaras som biotopskyddsområden. Det finns också ett generellt biotopskydd som skyddar t.ex. alléer, stenmurar, diken och småvatten.

Läs mer om vilka generella biotopskydd och biotopskyddsområden som finns.

Naturminne

Naturminnen är ofta mycket små områden med intressant natur, eller enskilda objekt som t.ex. jättegrytor, flyttblock eller märkliga träd.

Läs mer om vad ett naturminne är och vilka naturminnen vi har i Örebro län.

Ramsar

Internationella våtmarkskonventionen eller ”Ramsarkonventionen” är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmarks- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Läs mer om Ramsar och vilka områden som finns i Örebro län

Riksintresse

Ett riksintresse är ett område som har pekats ut som riksintressant för Sverige. Det finns riksintressen som tillvaratar olika samhällsintressen, som t.ex. mineralresurser, totalförsvaret, kulturmiljövård och vindkraft.

Här kan du läsa mer om länets riksintressen för naturvård och friluftsliv.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Örebro län
Naturskydd
701 86 Örebro

Telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare