Remiss av handlingsplan för grön infrastruktur

Örebro läns handlingsplan för grön infrastruktur har skickats ut på remiss. Den har bland annat skickats till kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och berörda branschorganisationer. Det går bra att svara på remissen fram till sista juni.
mönster med linjer och punkter

Grön infrastruktur definieras som nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som berör allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. 

Länsstyrelsen har kartlagt infrastrukturen för Örebro läns olika naturtyper. I planen ingår bland annat kartor som ska fungera som hjälpmedel för planering av åtgärder i landskapet. Planen beskriver läget i naturen och vilka utmaningar och åtgärder som är mest prioriterade.

Om handlingsplanens olika delar

Rapporten är omfattande och har för att öka läsbarheten delats in i tre delar med följande innehåll:

Del A. Bakgrund, ekologiska motiv, sammanhang, vårt arbete

Del B. Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön infrastruktur i länet och sammanfattning av åtgärder

Del C. Fördjupningar av förutsättningarna uppdelat på valda insatsområden och beskrivningar av åtgärderna

Rapporten är ännu inte helt färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av beskrivningarna kan komma att ske oavsett yttranden. Dessutom kommer rapporten att få sin slutliga formgivning.

Särskilt om värdetrakter för skog

I remissversionen av handlingsplanen saknas förslag till värdetrakter för skog. Istället redovisas en del av analysresultaten som ligger till grund för arbetet med skogliga värdetrakter. Under remisstiden avser vi fortsätta arbetet med att tillsammans med Skogsstyrelsen ta fram förslag till värdetrakter för skog och vi räknar med att komplettera remissen med dessa under sommaren.

Så svarar du på remissen

Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med utgångspunkt från nedan:

Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. Av sändlistan framgår det vilka inom respektive organisation som mottagit remissen. Från kommunerna och Region Örebro län önskar vi att svaret är politiskt förankrat.

För att underlätta allas arbete har vi tagit fram en webbanpassad svarsenkät som vi önskar att ni använder för att lämna era synpunkter. Enkäten når ni via vår webbsida för grön infrastruktur. Fokus i remissen ligger på att hämta in synpunkter på förslagen till åtgärder men det finns utrymme för att ge synpunkter på alla delar i rapporten och även möjlighet att lämna synpunkter helt fritt.

Enkäten stängs den 30 juni 2018. Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in. Därefter slutbearbetas texter och underlag inför publicering i slutet av september.

Kontakt

Om du har frågor om eller vill diskutera innehållet i rapporten under remisstiden, kontakta gärna Länsstyrelsen.

Kontaktperson: Erik Göthlin, Naturskyddsenheten, telefon 010-224 87 55, e-post erik.gothlin@lansstyrelsen.se 

Dokument som ingår i remissen

Missiv (PDF) öppnas i nytt fönster

Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län - Kunskapsunderlag och åtgärder (PDF) öppnas i nytt fönster 

Länk till svarsenkät (Läs Missivet innan du svarar på enkäten)

Svarsenkät som PDF