Grön infrastruktur

Begreppet grön infrastruktur används för att beskriva ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur innefattar miljöer både på land och i vatten. Att arbeta med grön infrastruktur innebär att ta ett helhetsgrepp och landskapsperspektiv vid fysisk planering, mark- och vattenanvändning och i naturvårdsarbetet.

Vi arbetar för närvarande med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Naturvårdsverkets film Grön infrastruktur (textad) på Youtube

​Grön infrastruktur bygger på att naturen och naturliga processer skyddas, bibehålls och återskapas där det behövs för att vi ska kunna ta tillvara och använda oss av den nytta som naturen ger i samhället. Det kan handla om att använda naturen för att säkra tillgången till rent vatten, värdefulla frisluftsmiljöer och förutsättningarna för bevarad biologisk mångfald.

Genom att medvetet använda kunskap om grön infrastruktur i fysisk planering och i lokal och regional utveckling kan vi bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kräver samarbete över kommun- och regiongränser kring gröna och blåa samband.

Grön infrastruktur i Örebro län - svara på remiss

Länsstyrelsen i Örebro län har arbetat fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Den 17 april skickades handlingsplanen på remiss till berörda aktörer, framför allt kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och berörda branschorganisationer. Sista dag att tycka till om handlingsplanen är den 30 juni.

Svara på remissen av Örebro läns handlingsplan

Innehållet och arbetet med planen

Arbetet med handlingsplanen har inneburit dialog och samtal med olika aktörer och att ta fram underlag, bland annat kartor i GIS (geografiskt informationssystem).

Handlingsplanen är indelad i fem områden/naturtyper:

  • odlingslandskapet
  • samhällsplanering
  • vatten
  • våtmarker
  • skog.

För varje område finns också förslag på åtgärder. Så snart ett förslag till handlingsplan är klar, publiceras den här på webben.

Arternas livsmiljöer minskar – därför behövs
en grön infrastruktur

Många djur och växter som förut var vanliga i landskapet är idag sällsynta eller har försvunnit helt. Det bror bland annat på att exploatering av mark och att moderna brukningsmetoder förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landskap med blandad barr- och lövskog, ängar, hagar, våtmarker och småvatten har i stor utsträckning bytts ut mot stora områden med barrskog i samma ålder och relativt enformiga åkermarker. Sjöar och vattendrag har påverkats kraftigt av vattenkrafts­utbyggnaden och det moderna skogsbruket.

För att antalet djur och växter inte ska fortsätta att minska behövs en grön infrastruktur – ett slags nätverk av värdefulla naturområden. Det handlar om att miljöer som är viktiga för olika naturnyttor ska finnas i tillräcklig omfattning. Till exempel våtmarker, som både minskar risken för översvämningar och bidrar till att grundvatten bildas och som är viktiga för friluftslivet och naturmiljöer nära tätorter som minskar stress. Men det handlar också om att behålla och skapa tillräckligt mycket värdefulla miljöer för att inte vissa krävande arter ska försvinna från länet. Sådana miljöer kan vara gamla skogar, lövbryn, alléer, och betesmarker samt grönstråk i tätorter. Även vattendrag och stränder är viktiga områden i en fungerande grön infrastruktur. Vissa anlagda strukturer såsom vägkanter och kraftledningsgator kan om de sköts på rätt sätt vara viktiga för den gröna infrastrukturen. Även aktiva åtgärder såsom ändrade brukningsmetoder, restaurering av naturområden samt anläggande av säkra passager förbi vägar och kraftverk kan behövas för att få till en fungerande grön infrastruktur.

Länsstyrelsernas uppdrag

Sedan 2016 har landets länsstyrelser arbetat på uppdrag av regeringen med att ta fram regionala handlingsplaner för arbete med grön infrastruktur. Arbetet ska redovisas senast den 1 oktober 2018.