Rovdjur

Foto: Per Wedholm, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Rovdjur i Örebro län

Förvaltning av rovdjur

I Örebro län finns fasta stammar av varg och lodjur, och ett fåtal par av häckande kungsörn. Björn, och järv förekommer mer tillfälligt. Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur på länsnivå.

En av målsättningarna med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har landets Länsstyrelser ett gemensamt ansvar att uppnå detta mål. Ansvaret innebär också att mildra de konflikter som kan uppstå mellan människor och rovdjur. 

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden  och informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Förvaltningsplan för rovdjur

I länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta de stora rovdjuren utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och information om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Revidering av förvaltningsplanen gjordes 2016-09-22 och 2016-12-06.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014-2019

Undersökningar om allmänhetens uppfattningar om rovdjur och rovdjursförvaltning samt hur vargrevirens utveckling i länet påverkat älgförvaltning och fårnäring

Länsstyrelsen har under de senaste åren genomfört olika enkäter som handlar om allmänhetens uppfattningar kring rovdjur och rovdjursförvaltning. Vi har även undersökt hur vargrevirens utveckling i länet påverkat älgförvaltning och färnäring. Resultaten från dessa undersökningar kommer att användas i Länsstyrelsens fortsatta förvaltningsarbete, så att ökad hänsyn kan tas till allmänhetens attityder gällande rovdjur och rovdjursförvaltning. Resultaten av undersökningarna kan du läsa mer om på en egen sida där du också kan ladda ner rapporterna. 

Inventering

Länsstyrelsen är ansvarig för inventeringar av rovdjur, arbetar med att förebygga och ersätta rovdjursskador, hanterar skyddsjaktsärenden, administrera licensjakt på lodjur och varg, förebygga illegal jakt, samt informera länets invånare om rovdjur. Mer information om inventeringsresultaten finns på sidorna för respektive rovdjur.  

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Örebro län ingår tillsammans med sju andra län i det så kallade "mellersta rovdjursförvaltningsområdet". Inom förvaltningsområdet samordnas länsstyrelserna i olika frågor som berör rovdjur, bland annat målsättningar för antal rovdjur per län, kvoter för skydds- och licensjakt med mera. Landshövdingarna inom förvaltningsområdet samlas 3-4 gånger per år i ett gemensamt samverkansråd. Vid mötet deltar även chefer och rovdjurshandläggare från länsstyrelserna, samt ibland också representanter från Naturvårdsverket och departementen.

Viltförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsen har en viltförvaltningsdelegation, där politiker och representanter för olika näringar och intressegrupper ingår. Delegationen beslutar om de övergripande riktlinjerna för viltförvaltningen i Örebro län.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: Rovdjur i Örebro län

Nu kan du följa arbetet med rovdjursförvaltning i vårt nyhetsbrev.  Rovdjur i Örebro län.  Vill du prenumerera anmäler du dig här.

Rovdjurstelefon

Vid rovdjursangrepp på tamdjur, ring 010-224 86 40

 Content Editor ‭[1]‬

Rapportera in det via Scandobs. Finns både som webbsida och som mobilapp, Skandobs Touch.
Länk till Skandobs.

 

 Nyhetsbrev