Bestämmelser om kräftfiske på allmänt vatten i Vättern under 2017

Regler för kräftfisket i Vättern med minimått och karta över Örebro läns del av Vättern.

Tidsperiod för kräftfiske

Fiskeriverkets föreskrifter för fisket i Vättern innebär att kräftfiske på allmänt vatten blir tillåtet utan krav på tillstånd under helger, från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00 från och med den andra fredagen i augusti (11:e augusti) till och med den andra söndagen i september (10:e september). Se vidare Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i vissa sötvattensområden. 

Krav på flyktöppningar

Observera att flyktöppningar ska finnas i kräftburar som används i Vättern. Detta gäller även vid fiske på enskilt vatten.

Kräftburar vars maskstorlek understiger 50 millimeter skall vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 28 millimeter placerade i den nedre kanten av redskapets sida i sådant läge att flyktvägarna ut ur redskapet inte blockeras. I de fall redskapet saknar en plan bottenyta skall flyktöppningarna placeras mitt emot varandra (diametralt i redskapet) så att minst en flyktväg förblir oblockerad oavsett vilket läge redskapet intar på bottnen.

Se vidare (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena, 2 kap. 28 b §.

Minimimått

För kräftor gäller minimimått på 10 cm mätt från pannspets till stjärtspets. Se bild till höger. Kräftor under 10 cm skall omedelbart återutsättas.

Tecknad signalkräfta med rätt angivna mått 

 

Allmänt vatten

Fisket får endast bedrivas på allmänt vatten som enkelt uttryckt kan sägas vara allt vatten som inte är enskilt. Strandvattenregeln innebär att till enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln vilket förenklat innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

För att förhindra uppkomst av mindre enklaver med allmänt vatten omgärdat av enskilt vatten gäller enklavregel som innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten räknas som enskilt.

Se vidare lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde, samt nedan översiktskarta.   

Karta över kräftfisket i Vättern

Strandlinjer och vattendjup ska vid tillämpningen av denna lag bestämmas efter förhållanden vid ett vattenstånd av 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala.

Länsstyrelsen har som vägledning upprättat översiktskartan över enskilt och allmänt vatten i Örebro län.

Klicka på kartan så blir den större. Eller öppna kartan som PDF.

Gränsdragningen är översiktlig och har ingen rättsverkan. Det är alltid upp till den enskilde fiskaren att förvissa sig om vad som är enskilt och allmänt vatten.

 

Antal redskap

Fiske får ske med högst 6 burar per person.

Fiske får ske med högst 6 burar per person.

Se vidare förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

 

Märkning och utmärkning av redskap

Bur ska vara utmärkt med fiskekula med en diameter av minst 15 centimeter. Färgen på kulan skall vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan skall även framgå den fiskandes namn och adress eller namn och telefonnummer.

 

Se vidare Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

 

Aktuella bestämmelser

Den som fiskar är skyldig att känna till vilka bestämmelser som gäller för fisket och ovan nämnda bestämmelser finns på denna hemsida under Jakt & Fiske, med underrubrik Fiskelagar.

 

 

Mer information lämnas av länsfiskekonsulent Martin Engström telefon 010-224 84 21.