Allmän information om yrkesfiske

Information om Länsstyrelsens arbete rörande yrkesfiske.

I länet finns 17 licensierade yrkesfiskare varav 14 fiskar i Hjälmaren och 3 i Vättern. I Hjälmaren är de kommersiellt viktigaste arterna gös, ål, gädda , abborre och signalkräfta. Motsvarande arter för Vättern är röding, sik, lax, öring och signalkräfta. Det svenska yrkesfisket i insjöarna är småskaligt och fiskeföretagen, som är av enmanskaraktär, vidareförädlar ofta fångsten. På så sätt ökar lönsamheten.

Länsstyrelsens vanligaste ärenden gällande yrkesfisket är licensärenden, tillstånd för fiskeredskap och EG:s strukturstöd för fisket. Länsstyrelsen för även viss fångststatistik men den huvudsakliga fångststatistiken tas fram av Fiskeriverket. Den allmänna fisketillsynen i Hjälmaren och Vättern administreras och organiseras av runt sjöarna berörda länsstyrelser.