Fiskevård

Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande och vård av fiskbestånd på naturens villkor.

Konkret kan det exempelvis gälla att reglera ett allt för hårt fiske, restaurera biotopen i och kring ett vattendrag, förbättra en påverkad vattenkvalité eller att plantera ut fisk eller kräftor. Utplantering får endast göras efter tillstånd från länsstyrelsen. Ansökningsblanketter hittar du under "Blankettknappen"

Statsbidrag till fiskevård

Enligt beslut av regeringen kommer Fiskeriverket att årligen få ett anslag om 20 miljoner kronor för fiskevård. Fiskeriverket har därför uppmanat länsstyrelserna att anmäla om medelsbehov för fiskevård inom länen. 

Följande krav finns för att bidrag ska kunna utgå:

Åtgärderna ska främja fiskevården, främst i vatten där fisket är fritt för allmänheten, eller åtgärder som syftar till att bevara hotade stammar och arter för att därmed främja den biologiska mångfalden. 

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

- Biotopvård
- Byggande av fiskvandringsvägar
- Utsättningar
– Ny- och ombildning av fiskevårdsområden
- Fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Bidrag utgör normalt 50 % av godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden. 

Prioriterade åtgärder

Länsstyrelsen avser i första hand, prioritera bidrag till projekt vars åtgärder syftar till att bevara hotade arter och stammar. Exempel på hotade arter i Örebro län är bland annat öring, röding, asp, faren, nissöga, flodkräfta och flodpärlmussla. Bevarandet av enskilda arter innefattar även bevarandet av biologisk mångfald.