Så här fiskar du i Hjälmaren

Hjälmaren erbjuder mycket goda fiskemöjligheter. Både fritidsfisket och yrkesfisket är omfattande. Därför är det viktigt att vi vårdar fiskebestånden och det gör vi bland annat genom att följa fiskebestämmelserna.

​​​​​​Här beskriver vi de viktigaste reglerna som du måste känna till när du fiskar i Hjälmaren. Samtliga fiskebestämmelser finns reglerade i Fiskelagen (1993:787), Förordning om fiske (1994:1716) och som föreskrift i Fiskeriverkets författningssamling (2004:37). 

Allmänt eller enskilt vatten

Hjälmarens vatten delas in i allmänt och enskilt vatten. I allmänt vatten tillhör fiskerätten staten, vilket innebär att fisket i stor utsträckning är fritt för alla, medan fiskerätten i enskilt vatten tillhör fastighetsägaren. 

Vad som utgör allmänt respektive enskilt vatten regleras i Vattengränslagen (1950:595). 

Yrkes- och fritidsfiske

Fiske kan delas upp i två grupper,  fritidsfiske och yrkesfiske. Som fritidsfiske räknas sportfiske och fiske till husbehov. För att få yrkesfiska krävs yrkesfiskelicens.

Fiskemetoder i allmänt vatten och i Mellanfjärden

I allmänt vatten och i del av Mellanfjärden, där fisket är fritt för var och en får följande redskap användas:

  • Handredskap (spö, pilk och liknande som är utrustade med lina och högst tio krokar).    
  • Högst 100 meter bottensatta nät. Nätets tillåtna största djup är tre meter.
  • Högst en långrev med högst 100 krokar, ej uppflötade.
  • Högst sex ryssjor eller burar. Vid fiske med ryssjor får högst sex strutar användas samtidigt. 

Vid dörj-, utter- och trollingfiske får högst tio beten per båt användas. Redskapsbestämmelserna gäller per person och varje fiskare får, förutom vid handredskapsfiske, använda högst sex redskap vid ett och samma tillfälle. 

Fiskemetoder i enskilt vatten för dig som inte har fiskerätt.

I enskilt vatten är handredskapsfiske (se ovan), tillåtet för var och en med stöd av så kallad frifiskerätt. Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att utter-, trolling-, dörj- och dragroddsfiske är förbjudet. Fisket får inte heller ske med ståndkrok, angeldon eller sax. 

Förbjudna fiskemetoder i hela sjön

Fiske med nät är förbjudet där maskstorleken är mellan 40 och 120 millimeter. De maskstorlekar som anges i bestämmelserna avser sträckt maska, det vill säga diagonallängd. 

Det är förbjudet att använda krokredskap för att hugga eller rycka fast krok i fisken.

Minimimått i hela sjön

För vissa fiskarter finns ett minimimått angivet för hur stor fisken måste vara för att du ska få fånga den. Minimimåtten avser avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. I Hjälmaren är minimimåttet för ål 65 cm, gös 45 cm samt kräfta 10 cm. Fisk och kräftor som är mindre än minimimåttet ska omedelbart sättas tillbaka i sjön. 

Särskilda fiskeförbud

I den del av Mellanfjärden där fisket är fritt för var och en, är fiske med nät förbjudet från 1 maj till och med 31 augusti. Det är även förbjudet att fiska närmare än 100 meter från fasta redskap eller vattenbruksanläggningar. 

Ålfiske

Ålfiske är förbjudet i Hjälmaren samt till Hjälmaren till och avrinnande vattendrag. Yrkesfiskare som uppfyller vissa villkor kan erhålla dispens från förbudet av Fiskeriverket.

Kräftfiske

För att få fiska kräftor i Hjälmarens allmänna vatten krävs särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges bara till licensierade yrkesfiskare. 

Utländska medborgare

Vid fiske med handredskap gäller samma regler för utländska som för svenska medborgare. Övrigt fritidsfiske som sker utan stöd av enskild fiskerätt kräver stadigvarande bosättning i landet eller särskilt tillstånd.