Hotade växter och djur

Foto: Kjell Store, Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.

Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (1998:808) och i artskyddsförordningen (2007:845). Kontakta länsstyrelsen om du vill ansöka om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Här hittar du mer information om fridlysta arter och fridlysta arter i Örebro län.

 

Hotade arter får åtgärdsprogram

Länsstyrelsen tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram, och Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten står för den nationella samordningen av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen utför dock en stor del av arbetet, både när det gäller att ta fram programmet och att genomföra olika skyddsåtgärder.

Fördjupa dig i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

 

Rapportera till Artportalen

Ett viktigt verktyg för att öka kunskapen kring arters utbredning i landet är Artportalen som tagits fram av Artdatabanken i samarbete med Naturvårdsverket. Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Fynden är fria att nyttjas av allmänheten, forskare, organisationer och myndigheter.

Lär dig mer om hur du hittar arter och rapporterar fynd på Artportalen.