Bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Blankett och anvisningar för ansökan om bidrag för vård av och information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar.

Så här ansöker du om bidrag

Din ansökan ska innehålla:

  • Arbetsbeskrivning 
  • Kostnadsberäkningar
  • Karta som visar aktuell kulturmiljö
  • Nytagna foton som visar byggnaden/miljön

Tänk på att du inte kan ansöka för åtgärder som inte påbörjats eller redan utförts. För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 15 oktober året innan arbetet planeras att utföras.

Så här ser bidragsprocessen ut

1. Du använder den avsedda blanketten och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas med ansökan.

2. Din ansökan registreras på Länsstyrelsen.

3. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig.

4. Du skickar in din eventuella komplettering.

5. I februari får Länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur stort länets totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.

6. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.

7. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.

8. När arbetena avslutats kallar du Länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till Länsstyrelsen.

9. Du har fått alla fakturor på arbetena. Efter betalning skickar du in kopior av dem och rekvisitionsblanketten till Länsstyrelsen.

10. Ditt beviljade bidrag betalas ut.

Mer information om bidrag till värdefulla kulturmiljöer