Publikationer 

Din sökning gav 488 träffar
 • Analys av elfiskestatistik i Östergötlands län, perioden 1990-2013

  Det har under lång tid genererats elfiskedata i Östergötland. Under 2013/2014 genomfördes en undersökning av elfiskestatistik med data mellan 1990-2013. Det gjordes tidstrends- och metaanalyser av öringtätheter samt av VIX (ekologisk status). Resultaten visar på både upp- och nedåtgående trender, men värt att nämna är att metaanalysen av insjööring visar på storskaliga nedåtgående trender. För st ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Analys av elfiskestatistik i Östergötlands län, perioden 1990-2013 (1 MB)

 • Analys av fjärilsdata från ängs- och betesmarker från syd- och mellansverige

  Förlusten av naturliga slåtter- och betesmarker i Sverige under de senaste 50 åren har resulterat i en kraftig minskning av arter som är beroende av ogödslade hagmarker. Det europeiska övervakningssystemet av gräsmarksberoende fjärilar visar till exempel på en nedgång på 50 % mellan 1990 och 2011. Vi har i denna studie använt data från den regionala miljöövervakningen av dagfjärilar för sex län ( ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Analys av fjärilsdata från ängs- och betesmarker i syd- och mellansverige (7 MB)

  Beställ publikation

 • Nationella Kompetensteamet - delrapport

  Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. De många regeringsuppdragen har bidragit till ett långsiktigt och strategiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, en analys av utvecklingsbehoven samt till att samarbetet mellan länsstyrelser, mellan nationella myndigheter samt mell ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Delrapport - Nationella kompetensteamet (1 MB)

 • Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap - slutrapport

  Länsstyrelsen Östergötland fick 2014 i uppdrag av regeringen (2014/266/UC) att se över och förstärka den pågående informationsinsats som Länsstyrelsen utarbetat för att informera barn och unga om relevant lagstiftning, för att uppmärksamma dem om deras rättigheter som samhället har i ansvar att tillgodose.

  I december 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Slutrapport - Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap (1 MB)

 • Gift mot sin vilja - slutrapport

  Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. (Regeringsuppdrag U2011/7068/UC). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Slutrapport - Gift mot sin vilja (1 MB)

 • Vägledning - Energi i miljöprövning

  Energiaspekter är i många fall viktiga i beslutsunderlagen för både tillståndsmyndigheter och för
  verksamhetsutövares beslut om alternativa tillverkningsprocesser, processteg eller reningsutrustningar.
  Att energifrågorna lyfts fram redan vid samråden ger goda förutsättningar för en ingående redovisning i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

  Denna vägledning består av tre delar. Den ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Vägledning - Energi i miljöprövning 2015 (2 MB)

 • Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån 2014

  I juni 2013 utfördes den första återintroduktionen av flodpärlmussla i Bulsjöån (Bergengren, Johansson 2013). 1000 musslor sattes då ut i åns nedersta del vid Visskvarn nära utloppet till sjön Sommen. Återbesöken tydde på hög överlevnad (10 observerade döda individer) och att musslorna verkade trivas. I maj 2014 gjordes en undersökning av glochidieinfestering (Wengström 2014) vilken påvisade infe ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån 2014 (2 MB)

 • Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad - Slutrapport

  Länsstyrelsen Östergötland har haft nationella regeringsuppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. I denna rapport redovisar vi vägledningsuppdraget ”Våga göra skillnad”, och hur det har kommit att utvecklats. Vägledningsuppdraget består av fyra olika uppdrag.

  • Det första regeringsuppdraget från 2010 (IJ2010/961/JÄM) var att ta fram en vägledning till yrkesverksamma – ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Slutrapport - Vaga gora skillnad 2015 (1 MB)

 • Tillsynsveckan 2014

  För andra året i rad genomförde Länsstyrelsen under vecka 42 en tillsynsvecka. Samtliga enheter som har någon form av uppdrag med tillsyn eller kontroll har deltagit med insatser inom ramen för denna tillsynsvecka.

  Länsstyrelsen vill med denna rapport presentera resultatet av de olika aktiviteter som genomfördes under veckan. Syftet med denna rapport är att öka kunskaperna kring Länsstyrelsens ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Tillsynsveckan 2014 (11 MB)

  Bilaga Nyhetsklipp - Tillsynsveckan 2014 (7 MB)

 • Elprovfiske 2014 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

  Publikationen finns endast som pdf-fil.

  I Östergötlands län genomfördes sommaren 2014 elprovfisken på 42 lokaler i 30 vattendrag inom ramen för Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Elprovfiske 2014 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland (5 MB)

 • Kontaktkort, Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

  Här kan du beställa visitkort med kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Beställ publikation

 • Häckande fåglar på strandängar i Östergötland -inventeringar 1996-2013

  Sedan 1996 har Länsstyrelsen regelbundet genomfört fågelinventeringar på ett sextiotal strandängar i Östergötland, i syfte att följa populationsutvecklingen för några arter knutna till dessa miljöer samt ge underlag för framtida skötselinsatser på strandängarna. Resultat från de första omgångarna med inventeringar har redovisats av Molin (1997) och Persson & Nilsson (1999). År 2010 inleddes arbet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Häckande fåglar på strandängar i Östergötland-inventeringar 1996-2013 (11 MB)

  Beställ publikation

 • Stormusslor i Östergötland - inventeringar 1999 - 2014

  Underlaget till denna rapport bygger framförallt på fem fristående inventeringar med delvis olika mål. Inventeringarna som utfördes under 1999 (Ydre) och 2000 (Kinda, Boxholm) var framför allt inriktade på flodpärlmussla, men även övriga stormusslor noterades. Undersökningen 2001 var en del i ett större nationellt projekt (Stormusselprojektet 2001) med målet att ta fram en metodik för att undersö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Stormusslor i Östergötland (4 MB)

  Beställ publikation

 • Fåglar i Östergötlands skogs och odlingslandskap -trender 2002-2013

  Lövsångare och bofink är de två vanligast förekommande fågelarterna i Östergötland. Stare, ringduva, kaja, talgoxe och koltrast är exempel på andra mycket vanliga fåglar i länet. Dessa resultat baseras på information från årliga inventeringar av Östergötlands fågelfauna genom de så kallade standardrutterna, ett nationellt miljöövervakningsprogram som drivs av Svensk Fågeltaxering vid Lunds Univer ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Fåglar i Östergötlands skogs- och odlingslandskap 2002-2013 (4 MB)

  Beställ publikation

 • naturvårdsnytt, nature nr 1, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature Nr 1 2014 (442 kB)

 • Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

  Vatten är en fantastisk resurs. Vatten ger oss möjlighet till rekreation, dricksvatten, fisk att äta och förnybar el. Vårt beroende av vatten har också skapat värdefulla kulturmiljöer. Under vattenytan finns ett myller av liv i rörelse. Fiskar och andra djur knutna till vatten behöver precis som flyttfåglar ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Miljohansyn vid dammar och kraftverk (9 MB)

  Beställ publikation

 • Östergötlands natur 2014 -vad gjorde naturvårdsenheten?

  Det här är naturvårdsenhetens årsberättelse för 2014 i ny form. Med den här rapporten vill vi på ett mer lättillgängligt sätt visa vad vi jobbar med.

  En hel del skattepengar går till skydd och skötsel av värdefull natur och vi vill här berätta vad vi gör för en del av dessa pengar i Östergötland. Vi hoppas att du som läsare både ska få lite nu kunskap men också bli inspirerad att själv upplev ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Naturvårdsenhetens_årsrapport_2014_9,7_Mb (9 MB)

  Naturvårdsenhetens_årsrapport_2014_3_Mb (2 MB)

  Beställ publikation

 • Fiskevårdsplan Yxningen

  Våren 2013 initierade Yxningens Fiskevårdsområdesförening (FVOF) arbetet med att framställa en fiskevårdsplan för sjön Yxningen i Östergötlands län. Sjön utgör en mycket unik vattenmiljö i södra Sverige och klassas som nationellt särskilt värdefull både avseende natur- och fiskevården. Målsättningen med projektet var att dokumentera befintlig kunskap och ge föreningen en bättre förståelse för sjö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Fiskevardsplan_Yxningen_2014 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Man vill ju finnas! - En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

  Enligt Skatteverket lever ungefär 4600 barn under 18 år med skyddade personuppgifter i Sverige. Trenden visar att antalet barn som är i behov av skyddade personuppgifter ökar från år till år, samt att flertalet av dessa barn har behov av skydd på grund av att de är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Trots detta finns det endast ett fåtal publikationer om oc ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Man-vill-ju-finnas (1 MB)

  Beställ publikation

 • Naturvårdsnytt, Nature nr 3, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  nature. nr3 2014 (496 kB)