Publikationer 

Din sökning gav 401 träffar
 • Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden

  Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden- en pilotstudie om klimateffekternas påverkan på förorenade områden

  Har vi med klimatförändringarnas effekter som faktorer när vi gör våra riskbedömningar i MIFO (Metodik för Inventering av Förorende Områden) eller prioriterar bland bedömda objekt när vi planerar för åtgärder i framtiden? Syftet med den här pilotstudien är att se om effekt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (2 MB)

 • Läget i länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper

  Den här rapporten är den tredje i serien om ”Läget i länet” som
  Länsstyrelsen ger ut och beskriver ytterligare en del av miljösituationen i Östergötland. Denna rapport är fokuserad på trenderna för framförallt djur, växter och naturtyper på landsidan och de fyra kapitlen omfattar fyra av miljökvalitetsmålen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett
  rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och dj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Life Coast Benefit folder

  En uppvikbar folder som på ett kortfattat och trevligt sätt beskriver skärgårdsprojektet Life Coast Benefit. Med text, bilder och översiktlig karta beskriver foldern vad projektet handlar om, vilka områden som berörs och vilka som står bakom projektet. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (514 kB)

 • Fjällmossen reservatsfolder

  En uppvikbar folder om Fjällmossens naturreservat. Fjällmossens naturvärden och friluftsliv beskrivs på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, text och karta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Asp i Östergötland

  Aspen (Aspius aspius) hör till familjen karpfiskar men är till skillnad från sina närmaste släktingar rovlevande. Som vuxen lever den främst på småfisk, som nors och löja.

  I Östergötland finns aspen relativt spridd i Motala ströms vattensystem. De östgötska bestånden får anses ha stor betydelse för de svenska bestånden som helhet. Men för ett långsiktigt bevarande av arten krävs åtgärder.

  A ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (921 kB)

 • Dagflygande storfjärilar i ängs- och betesmarker

  Rapporten innehåller resultat från det gemensamma delprogrammet ”Övervakning av storfjärilar i ängs- och betesmarker” och innefattar sex län: Östergötland, Örebro, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Skåne.

  Totalt har 194 lokaler med tillhörande slingor inventerats i de sex länen under 2009-2012. Totalt har 38867 individer av 96 fjärilsarter varav 23 rödlistade noterats under inventeringarna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (2 MB)

 • Naturminnen i Östergötlands län -Inventering och uppdatering 1995

  Naturminnen är en av sju former för att skydda natur enligt naturvårdslagen. Små områden (mindre än ett ha), enstaka träd eller trädgrupper mm kan av länsstyrelsen med stöd av 13 § naturvårdslagen fridlysas som naturminnen. Fridlysningen beror oftast på att objektet är väldigt gammalt, vackert eller har ett märkligt utseende.

  Naturminnena i Östergötland inventerades senast 1978. Sedan dess ha ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1995

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (43 MB)

 • Ledkarta Fågelmossen m.fl. naturreservat

  En 2-sidig karta i A4-format över vandringsleder och friluftslivsanordningar i Fågelmossen med flera naturreservat.

  Mitt mellan Motala, Tjällmo, Borensberg och Godegård ligger ett komplex av myrmarker som skyddas som naturreservat. Ett flertal vandringsleder går igenom och binder samman dessa myrmarker. Kartan visar vandringsledernas sträckning och naturreservatens gränser.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Discover Östergötland Archipelago

  The unique archipelago of Östergötland attracts thousands of visitors every year. The County Administration Board of Östergötland now presents “Discover Östergötland Archipelago”, the first book presenting the hideaways most worth visiting in the Östergötland archipelago. This book gives you hints about beautiful sights and interesting nature and cultural facts.

  The book is downloadable throug ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (13 MB)

  Beställ publikation

 • Upptäck Östergötlands Skärgård

  Östergötlands unika skärgårdsmiljö lockar årligen många tusen besökare. Länsstyrelsen Östergötland presenterar nu ”Upptäck Östergötlands skärgård”, den första bok som visar de finaste och mest besöksvärda smultronställena i den östgötska skärgården. Boken varvar tips på utflyktsmål med viktiga fakta om natur och kultur.

  Boken finns också tillgänglig på engelska. The book is also available in ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (13 MB)

  Link to the english version of the book. (8 kB)

  Beställ publikation

 • Delrapport 2 - Våga göra skillnad

  Vägledningsprojektet Våga göra skillnad består av tre delar. För det första regeringsuppdraget (IJ2010/961/JÄM) att ta fram en vägledning – ”Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja” (rapport nr 2011:14) till berörda yrk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Ladda hem (505 kB)

 • Samhällsorientering för nyanlända - Länsstyrelsernas gemensamma redovisning

  Sedan den 1 december 2010 är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering till nyanlända invandrare som omfattas etableringslagen. Den 1 maj 2013 utökades målgruppen genom lag (2013:156) om samhällsorentering för vissa nyanlända invandrare. Lagen omfattar främst anhöriginvandrare i åldern 18-64 år, dock inte EU-medborgare eller studerande på gymnasiet.

  Samhällsorienteringen syftar till ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (881 kB)

  Beställ publikation

 • Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån - planering och genomförande

  Flodpärlmusslan minskat starkt under 1900-talet och är idag rödlistad som ”Starkt hotad” (EN), samt föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. I Östergötlands län är flodpärlmusslan känd från sex platser i tre vattendrag i södra delen av länet. Flodpärlmusslan har sannolikt funnits på många fler platser tidigare, men försvunnit på grund av olika verksamheter med stor miljöpåverkan. En sådan plats ä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Öka reproduktionen av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands skärgård

  Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2011 drivit projektet ”Klassning och skydd av lekområden för fisk” med medel från Havsmiljöanslaget. Målsättningen med projektet har varit att utvärdera åtgärdsmöjligheter för ökad rekrytering av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter, så som abborre och gädda, i Östersjön. Samt att i möjligaste mån föreslå och initiera lämpliga åtgärder som främjar, skyd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning, Översätt # LL_SK, Fiskerinäring

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Kvädöfjärden, Åsvikelandet and Torrö English

  A fold-up folder about the nature reserves Kvädöfjärden, Åsvikelandet and Torrö located in Östergötland archipelago. The folder describes the nature in the area with photos, maps and an easy and concise text.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Gryt, Väggö, Ämtö, Ängelholm English

  A fold-up folder about the nature reserves Gryt, Väggö, Ämtö and Ängelholm located in Östergötland archipelago. The folder describes the nature in the area with photos, maps and an easy and concise text.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Sankt Anna and Missjö English

  A fold-up folder about the nature reserves Sankt Anna and Missjö located in Östergötland archipelago. The folder describes the nature in the area with photos, maps and an easy and concise text.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (2 MB)

  Beställ publikation

 • Bråviken and Södra Lunda English

  A fold-up folder about the nature reserves Bråviken and Södra Lunda located in Östergötland archipelago. The folder describes the nature in the area with photos, maps and an easy and concise text.

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Kvädöfjärden, Åsvikelandet und Torrö Deutsch

  Faltblatt mit Information über die Naturschutzgebiete Kvädöfjärden, Åsvikelandet und Torrö, in den Schären Östergötlands. Auf leichtbegreifliche Weise wird die Natur der Gebiete in Text, Bild und auf Karten beschrieben. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Gryt, Väggö, Ämtö und Ängelholm Deutsch

  Faltblatt mit Information über die Naturschutzgebiete Gryt, Väggö, Ämtö und Ängelholm in den Schären Östergötlands. Auf leichtbegreifliche Weise wird die Natur der Gebiete in Text, Bild und auf Karten beschrieben. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation