Publikationer 

Din sökning gav 479 träffar
 • Elprovfiske 2014 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

  Publikationen finns endast som pdf-fil.

  I Östergötlands län genomfördes sommaren 2014 elprovfisken på 42 lokaler i 30 vattendrag inom ramen för Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Elprovfiske 2014 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland (5 MB)

 • Kontaktkort, Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

  Här kan du beställa visitkort med kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Beställ publikation

 • Häckande fåglar på strandängar i Östergötland -inventeringar 1996-2013

  Sedan 1996 har Länsstyrelsen regelbundet genomfört fågelinventeringar på ett sextiotal strandängar i Östergötland, i syfte att följa populationsutvecklingen för några arter knutna till dessa miljöer samt ge underlag för framtida skötselinsatser på strandängarna. Resultat från de första omgångarna med inventeringar har redovisats av Molin (1997) och Persson & Nilsson (1999). År 2010 inleddes arbet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Häckande fåglar på strandängar i Östergötland-inventeringar 1996-2013 (11 MB)

  Beställ publikation

 • Stormusslor i Östergötland - inventeringar 1999 - 2014

  Underlaget till denna rapport bygger framförallt på fem fristående inventeringar med delvis olika mål. Inventeringarna som utfördes under 1999 (Ydre) och 2000 (Kinda, Boxholm) var framför allt inriktade på flodpärlmussla, men även övriga stormusslor noterades. Undersökningen 2001 var en del i ett större nationellt projekt (Stormusselprojektet 2001) med målet att ta fram en metodik för att undersö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Stormusslor i Östergötland (4 MB)

  Beställ publikation

 • Fåglar i Östergötlands skogs och odlingslandskap -trender 2002-2013

  Lövsångare och bofink är de två vanligast förekommande fågelarterna i Östergötland. Stare, ringduva, kaja, talgoxe och koltrast är exempel på andra mycket vanliga fåglar i länet. Dessa resultat baseras på information från årliga inventeringar av Östergötlands fågelfauna genom de så kallade standardrutterna, ett nationellt miljöövervakningsprogram som drivs av Svensk Fågeltaxering vid Lunds Univer ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Fåglar i Östergötlands skogs- och odlingslandskap 2002-2013 (4 MB)

  Beställ publikation

 • naturvårdsnytt, nature nr 1, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature Nr 1 2014 (442 kB)

 • Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

  Vatten är en fantastisk resurs. Vatten ger oss möjlighet till rekreation, dricksvatten, fisk att äta och förnybar el. Vårt beroende av vatten har också skapat värdefulla kulturmiljöer. Under vattenytan finns ett myller av liv i rörelse. Fiskar och andra djur knutna till vatten behöver precis som flyttfåglar ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Miljohansyn vid dammar och kraftverk (9 MB)

  Beställ publikation

 • Östergötlands natur 2014 -vad gjorde naturvårdsenheten?

  Det här är naturvårdsenhetens årsberättelse för 2014 i ny form. Med den här rapporten vill vi på ett mer lättillgängligt sätt visa vad vi jobbar med.

  En hel del skattepengar går till skydd och skötsel av värdefull natur och vi vill här berätta vad vi gör för en del av dessa pengar i Östergötland. Vi hoppas att du som läsare både ska få lite nu kunskap men också bli inspirerad att själv upplev ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Naturvårdsenhetens_årsrapport_2014_9,7_Mb (9 MB)

  Naturvårdsenhetens_årsrapport_2014_3_Mb (2 MB)

  Beställ publikation

 • Fiskevårdsplan Yxningen

  Våren 2013 initierade Yxningens Fiskevårdsområdesförening (FVOF) arbetet med att framställa en fiskevårdsplan för sjön Yxningen i Östergötlands län. Sjön utgör en mycket unik vattenmiljö i södra Sverige och klassas som nationellt särskilt värdefull både avseende natur- och fiskevården. Målsättningen med projektet var att dokumentera befintlig kunskap och ge föreningen en bättre förståelse för sjö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Fiskevardsplan_Yxningen_2014 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Man vill ju finnas! - En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

  Enligt Skatteverket lever ungefär 4600 barn under 18 år med skyddade personuppgifter i Sverige. Trenden visar att antalet barn som är i behov av skyddade personuppgifter ökar från år till år, samt att flertalet av dessa barn har behov av skydd på grund av att de är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Trots detta finns det endast ett fåtal publikationer om oc ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Man-vill-ju-finnas (1 MB)

  Beställ publikation

 • Naturvårdsnytt, Nature nr 3, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  nature. nr3 2014 (496 kB)

 • Naturvårdsnytt, nature nr 2, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature nr2 2014 (457 kB)

 • Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys

  Målet har varit att genomföra en geografisk analys av framförallt jordbruksdata för att skapa en förståelse för de processer som driver miljöförändringar i odlingslandskapet. Försöket omfattar fem delar, Skötsel av ängs- och betesmark, Betesdjurstillgång, Jordbruksmark som tas ur produktion, Våtmarker och Grödafördelning. Pilotprojektet visar att det finns stor potential inom geografisk analys fö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys - Förståelse av miljöprocesser utifrån jordbruksstatistik (3 MB)

 • Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008

  I januari 2008 fick Calluna i uppdrag av Kjell Antonsson, länsstyrelen i Östergötlands län, att efter fältbesök beskriva skötselåtgärder som gynnar den spillningslevande skalbaggsfaunan.
  Trettio lokaler besöktes och de flesta har ett bra eller ganska bra betestryck och inte mycket behöver göras med betesregimen för att lokalernas dyngbaggefauna ska bestå. I ganska många lokaler kan dock betestry ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008 (8 MB)

 • LONA sammanställning 2013

  Sammanställning över LONA-bidrag 2013, beslutade 2013-03-27 Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Sammanställning LONA 2013 (85 kB)

 • Öring i Östergötland 1994

  Föreliggande rapport avser att redovisa förekomsten av i första hand öring i vattendragen i Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner i södra Östergötland. Tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen har vattendrag valts ut med troliga eller möjliga bestånd av öring, eller andra ovanliga eller skyddsvärda fiskarter. Liknande undersökningar inriktade på fisk i rinnande vatten har inte tidigare gjorts ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 1994

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  ÖringiÖtsergötland1994 (493 kB)

 • Ätlig groda i Östergötland

  I rapporten redovisas resultatet från en inventering av ätlig groda (Rana esculenta) vid Hannäs i Åtvidabergs kommun, Östergötland. Olika lokaler besöktes 6 till 8 juni 2004 i syfte att bekräfta förekomst, beskriva och fotografera grodorna samt deras livsmiljö.

  Ätliga grodor hittades på två lokaler: Lindalsgölen och Kyrkviken i sjön Vindommen. Lindalsgölen är en nyupptäckt lokal och var samtid ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  ÄtliggrodaiÖstergötland2004 (3 MB)

 • Åtgärdsplan för fiskevård och biologisk återställning i Pjältån

  Denna rapport redovisar förslag på fiskevårdsåtgärder och biologisk återställning i Pjältån och tillflödet Hultån (från Ågelsjön) inom Norrköpings kommun i Östergötlands län. Pjältån utgörett av länets mest värdefulla vatten med avseende på reproduktion av havsöring och förekomst av den rödlistade fiskarten flodnejonöga.

  Emåförbundet fick under våren 2007 uppdraget av länsstyrelsen i Östergötl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål

  ÅtgärdsplanförfiskevårdochbiologiskåterställningiPjältån2007 (8 MB)

 • Växtplankton i Östergötland 1997-2003

  Rapporter från 1997-2003 för flera sjöar i Östergötland med kvantitativ analys av växtplankton.

  Syftet med analyserna var att ge en bild av sjöarnas status baserad på mängden och sammansättningen av växtplankton. Undersökningen ingår i länsstyrelsens regionala miljö-övervakning, programområde sjöar och vattendrag.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  VäxtplanktoniÖstergötland19972003 (884 kB)

 • Svampinventering på Omberg 2000

  Sammanlagt 19 områden på Sveaskogs marker har inventerats. Dessutom har inventering skett i referensområdet Ombergsliden NR. Besöken gjordes under perioden 18 juli - 7 oktober 2000.
  Varje område besöktes vid 3 tillfällen under säsongen, med c:a 1 månads mellanrum. Ett besök har i snitt varat c:a 2 timmar, med vissa avvikelser beroende på svamptillgång och områdets storlek.

  Undersökningarna ha ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  SvampinventeringpåOmberg2000 (324 kB)