Publikationer 

Din sökning gav 416 träffar
 • Återskapande av rikkärr. Slutrapport till Världsnaturfonden WWF

  Detta är slutrapporten för ett tioårigt och fullskaligt restaureringsförsök av ett rikkärr. Rikkärr (kalkkärr) är en naturtyp som innehåller en från naturvårdssynpunkt värdefull flora och fauna. I de här särpräglade områdena växer t.ex. flera orkidéarter och här finns också några av landets sällsyntaste snäckor. Under de senaste århundradena har många kalkkärr förstörts, främst genom utdikning, u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Lagmansro slutrapport wwf_minskad (1 MB)

 • Dyngbaggar i Östergötlands län

  Dyngbaggar är en grupp skalbaggar som tillhör bladhorningarna och är mer en ekologiskt indelad grupp baserat på deras spillningsberoende livscykel. Dyngbaggar tillhör de arter i Norden som städar upp och bryter ner spillningen i våra marker, tillsamman med till exempel maskar och flugor. De både äter och gräver ned spillningen i marken, vilket blandar och luckrar upp marken som bidrar till recirk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dyngbaggar Rapport 2014 (3 MB)

 • Förslag på åtgärder för att förbättra biotoper i tre vattendrag på Vikbolandet - Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har en åtgärdsplan med åtgärdsförslag tagits fram för Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån på Vikbolandet. Åtgärdsförslagen har tagits
  fram med målsättningen att det ska gå att skapa bättre biotoper inom och i anslutning till vattendragen.

  Samtliga tre vattendrag ligger i jordbrukslandskap och är mycket påverkade. Exempel på påverkan är kanalisering, ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Förslag på åtgärder för att förbättra tre vattendrag på Vikbolandet (7 MB)

 • Kärnskogsmossen reservatsfolder

  En uppvikbar folder om Kärnskogsmossens naturreservat. Naturvärden, historia och friluftsliv beskrivs på ett lättsamt sätt med text, bilder och karta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Karnskogsmossen_tryckoriginal_2014 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån - planering och genomförande

  Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera lever i vattendrag med rent, klart och syrerikt vatten. På grund av skogsbruk, försurning och vattenkrafts-/regleringsföretag har flodpärlmusslan minskat starkt under 1900-talet och är idag rödlistad som ”Starkt hotad” (EN). I Östergötlands län är flodpärlmusslan känd från sex platser i tre vattendrag i södra delen av länet. Flodpärlmusslan har sannolik ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån (3 MB)

  Beställ publikation

 • Rödspov 2014

  Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun har tillsammans finansierat dokumentation av rödspoven i dess enda häckningslokal i länet - Svartåmynningens naturreservat. Linköpings kommun har pekat ut rödspoven som en av tolv ansvarsarter i kommunen.

  Dokumentation av fågeln rödspov (Limosa limosa) har under 2014 gett resultatet 12 adulta individer, varav 4 par med totalt 7 ungar. Minst 4 av ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Dok_rödspov_2014_svartåmynningens (576 kB)

 • Nature Conservation study trip to Latvia 2014

  Studieresa till Lettland
  Naturvårdsenheten genomförde en mycket lyckad studieresa till Lettland i våras. Engure Nature Park, Kemeri National Park och Gauja National Park besöktes. Besöksanläggningar, restaurerade strandängar, vattendrag och sumpskogar studerades. Skötsel av ekmiljöer och tallskogar diskuterades med lettiska naturvårdskollegor.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature Conservation study trip to Latvia 2014_minskad (2 MB)

 • Korphålorna folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver natur- och friluftslivsvärden i Korphålornas naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Korphålorna folder (656 kB)

  Beställ publikation

 • Klämmesmålen folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver natur-, kultur- och friluftslivsvärden i Klämmesmålens naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Klämmesmålen folder (1 MB)

  Beställ publikation

 • Idhult folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver naturvärden och friluftslivsvärden i Idhults naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2002

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Idhult reservatsfolder (468 kB)

 • Djurhållning i Östergötlands skärgård

  Östergötlands skärgård är unik ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. Stora arealer har en lång historia av beteshävd. Denna rapport, som är framtagen via medel från Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen Östergötland, har till syfte att ta fram underlag för framtida insatser i Östergötlands skärgård som främjar djurhållning och landskapsvård.

  För att uppnå detta är må ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Djurhållning, Översätt # LL_SK

  Djurhållning i Östergötlands skärgård (2 MB)

 • Tillsynsplan för Miljöbalken 2014-2016

  Tillsyn är ett viktigt redskap för att säkerställa miljöbalkens syften. En utgångspunkt vid vår tillsyn är att stärka verksamhetsutövarnas egen förmåga att följa miljöbalken. Lag­efterlevnaden behöver ändå kontrolleras och ingripanden mot överträdelser kan ibland fordras. Behoven av tillsyn och ambitionsnivån i tillsynen behöver preciseras och anpassas till befintliga resurser för att få så effek ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Tillsynsplan_Miljöbalken_2014-2016_slutlig (2 MB)

 • Du är född till att göra skillnad

  Du är född till att göra skillnad är en empowermentbok skriven av Melissa Delir. Empowermentboken är ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse.

  Denna bok har två huvudpersoner: Den ena är du – och den andra är Melissa.

  Kanske kan du se hela boken som ett långt, innehållsrikt och personligt brev till dig från en medsyster som generö ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  DuArFoddTillAttGoraSkillnad (3 MB)

  Beställ publikation

 • Elprovfiske 2013 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

  Miljöövervakning av fisk ger ett mycket viktigt underlag för att bedöma miljötillståndet i vattendrag. Resultaten används även för uppföljning av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”, i arbetet med att bevara rödlistade och hotade arter samt vid uppföljning av Natura 2000-områden. Elfiskeundersökningar ger information om artförekomst, beståndstäthet och åldersstruktur samt om beståndens utve ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Elprovfiske 2013 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland (12 MB)

 • Våga stå kvar! - En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Söderhamns kommun i Gävleborgs län, har sedan 2009 bedrivit ett strategiskt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld, förtryck och tvångsäktenskap.

  Arbetet med strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt. Denna rapport handlar om det metodutvecklande arbetet såväl före som i och med kommunens deltagande i Länsstyrelsen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  vaga-sta-kvar (5 MB)

  Beställ publikation

 • Elprovfiske 2012 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland

  Under 2012 genomfördes det elfisken inom den regionala miljöövervakningen på totalt 40 lokaler runt om i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Elprovfiske 2012 - Miljöövervakning av vattendrag i Östergötland (4 MB)

 • Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden

  Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden- en pilotstudie om klimateffekternas påverkan på förorenade områden

  Har vi med klimatförändringarnas effekter som faktorer när vi gör våra riskbedömningar i MIFO (Metodik för Inventering av Förorende Områden) eller prioriterar bland bedömda objekt när vi planerar för åtgärder i framtiden? Syftet med den här pilotstudien är att se om effekt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Verksamheter med miljöpåverkan

  Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden- en pilotstudie (2 MB)

 • Läget i länet? Tillståndet för Östergötlands arter och naturtyper

  Den här rapporten är den tredje i serien om ”Läget i länet” som
  Länsstyrelsen ger ut och beskriver ytterligare en del av miljösituationen i Östergötland. Denna rapport är fokuserad på trenderna för framförallt djur, växter och naturtyper på landsidan och de fyra kapitlen omfattar fyra av miljökvalitetsmålen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett
  rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och dj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Laget_i_Lanet_Biologisk_Mangfald_2014_minskad (5 MB)

  Beställ publikation

 • Life Coast Benefit folder

  En uppvikbar folder som på ett kortfattat och trevligt sätt beskriver skärgårdsprojektet Life Coast Benefit. Med text, bilder och översiktlig karta beskriver foldern vad projektet handlar om, vilka områden som berörs och vilka som står bakom projektet. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  LifeCoastBenefit-folder_OK (514 kB)

 • Fjällmossen reservatsfolder

  En uppvikbar folder om Fjällmossens naturreservat. Fjällmossens naturvärden och friluftsliv beskrivs på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, text och karta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Fjallmossen_folder (1 MB)

  Beställ publikation