Publikationer 

Din sökning gav 532 träffar
 • Uppföljning av död ved i några av Östergötlands barrskogsreservat 2013-2014

  Uppföljningen av död ved i Östergötlands naturreservat kompletterar och regionaliserar den nationella bild som finns. Det stämmer att grov ved och nedbruten ved är det största bristerna men efter stormarna har stora tillskott av granved skett. Detta gäller dock inte tallved som är en fortsatt bristvara och särskilt vissa kvalitéer som färsk död tallved, men även senvuxen tallved, tallved som dött ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  uppfoljning_dod_ved_reservat_2013_14 (5 MB)

 • Fladdermöss i Östergötland 1994-2014

  Trots att fladdermöss utgör 25 procent av däggdjursarterna i Sverige vet vi förhållandevis lite om denna djurgrupp. Detta kan troligen förklaras av att de är nattaktiva och ej påträffas alltför ofta, även när så sker är det svårt att observera djuren. På senare tid har dock kunskapen om fladdermöss i Sverige ökat snabbt genom omfattande inventeringar och forskningsstudier. Hälften av fladdermusar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Fladdermöss i Östergötland 1994-2014 (4 MB)

  Beställ publikation

 • Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet

  Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta dokument som ett stöd för att myndigheter och organisationer ska kunna utveckla det konkreta arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet (526 kB)

  Beställ publikation

 • Vi måste våga se - en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

  Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Vi måste våga se - infofolder om könsstympning av flickor och kvinnor (337 kB)

  Beställ publikation

 • Jordbruk och vattenmiljöer i ett förändrat klimat (JoVaK)

  Klimatet förändras och det påverkar förutsättningarna för jordbruksproduktionen och vattenmiljöerna. Syftet med projektet var att undersöka hur jordbruket och vattenmiljöerna påverkas av ett förändrat klimat, och utifrån resultaten föreslå åtgärder som både främjar produktion i jordbruket samt bidrar till god ekologisk, kemisk, och kvantitativ status i länets vattenmiljöer. Genom att utveckla ett ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Slutrapport JoVaK_2015 (8 MB)

 • nature nr 2 sep 2015

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  nature nr 2 sep 2015 (421 kB)

 • Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan

  Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte vill eller kan ljuga om var de bor eller vilka de är leder till isolering (Barnombudsmannen 2012).

  Barnombudsma ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Handlingsplan_forskola_webb (403 kB)

  Beställ publikation

 • Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI

  Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte vill eller kan ljuga om var de bor eller vilka de är leder till isolering (Barnombudsmannen 2012).

  Barnombudsm ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Handlingsplan_Gym_Vux_Sfi_webb (11 MB)

  Beställ publikation

 • Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan

  Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte vill eller kan ljuga om var de bor eller vilka de är leder till isolering (Barnombudsmannen 2012).

  Barnombudsm ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Handlingsplan_grundskola_webb (434 kB)

  Beställ publikation

 • Åtgärder för att förbättra miljötillståndet i Slätbaken och utanförliggande skärgård

  Att föra samman flera intressegrupper samtidigt i ett område innebär att varje enskild åtgärd kan bli mer effektiv, både kostnadsmässigt och effektmässigt. Flera nyttor och funktioner kan ibland uppnås med samma eller liknande åtgärd. En skyddszon kan anläggas både för att stabilisera kanterna till bäcken för att minska erosion, samtidigt som skyddszonen minskar påverkan och avrinning av näringsä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Lättsam rapport (5 MB)

 • Skydda och vårda våra viktiga vikar

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. Samtidigt är exploateringstrycket
  på dessa miljöer stort. Vi människor vistas gärna nära havet och det är många som vill nyttja kusten. Genom strandexploatering och hög näringsbelastning påverkas dessa miljöer negativt, vilket kan få långtgåe ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  skydda_och_varda_vara_viktiga_vikar_web (3 MB)

 • Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler 2008 ny

  Åtgärder som förslås är främst utglesning av träd- och buskskikt som ger en starkare solinstrålning och därmed ett varmare mikroklimat vid markytan, vilket är gynnsamt för dyngbaggefaunan.
  På flera platser har röjningar av träd- och buskskikt utförts sedan de inventerades 2001-2004 vilket är mycket gynnsamt för dyngbaggefaunan.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008_minskad (8 MB)

 • Miljö- och klimatdialog 2015

  Våren 2015 träffades länets kommuner* och Länsstyrelsen i en Miljö- och klimatdialog. Inför mötet sammanställdes ett arbetsmaterial: Miljö- och klimatdialog 2015. Syftet med dagen var att handläggare på kommunen, kommunpolitiker och Länsstyrelsen skulle träffas för att diskutera åtgärdsprogrammen för miljömålen, vattenförvaltningen, klimatanpassning och vattenförsörjning. Genom Miljö- och klimatd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Broschyr Miljö- och klimatdialog (3 MB)

 • Acta S:t Anna ny

  Från länsstyrelsens sida innebär detta att framarbetade mål och åtgärder m.m. i Acta S:t Anna kommer att vara vägledande för myndighetens arbete ed natur- och miljövårdsåtgärder m.m. i området.
  Samverkansplanen är en medveten avvägning mellan nyttjande och bevarande föratt nå en hållbar utveckling i området som gynnar eller är acceptabelför såväl människan som naturvärdena.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Acta St Anna - Samverkansplan för BSPA-området St Anna-Missjö (14 MB)

  Beställ publikation

 • naturvårdsnytt, nature nr 1, 2015

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Naturvårdsnytt

 • Populationsbedömning av stortapetserarbi

  Under inventeringen 2014 observerades totalt 8 hannar och 9 honor av stortapetserarbi. Stortapetserarbi observerades på 6 av 9 lokaler. En populationsuppskattning gjordes som pekade på att det fanns 81 honor av stortapetserarbi på de 6 undersökta lokalerna med förekomst. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Populationsbedömning av stortapetserarbi 2014 (1 MB)

 • Gaddsteklar i skyddade områden

  Under inventeringen registrerades 193 arter av gaddsteklar, ca 23 % av den kända faunan i landet. Inventeringsresultatet påvisade 39 % av artpoolen som efter inventeringen är känd i länet - 493 arter. Inventeringen noterade 2 606 individer och präglades av en ovanligt hög grad singletons (arter observerade endast i en individ) – 35 % vilket tyder på högt mörkertal i artpoolen. Vidare präglades de ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Gaddsteklar i skydddade områden 2014 (4 MB)

 • Slutredovisning av stäppspolvivel

  Sammanfattningsvis har arten sannolikt minskat, eller eventuellt dött ut, från en av
  förekomstlokalerna, men varit stabil på den andra. Vidare är det rimligt att tro att arten funnits på flera lokaler tidigare då arealen öppen och störd torrmark sannolikt varit betydligt vanligare i trakten på 1800-talet. Detta indikeras bl.a. av ca 100 år gamla fynd av värmekrävande jordlöpare från flera lokale ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för stäppspolvivel 2014 (663 kB)

 • Slutredovisning av kronärtsblåvinge

  Inventeringsinsatserna har resulterat i att många nya förekomstlokaler för arten har upptäckts, bland annat har arten påträffats i ett område den inte tidigare var känd från: sjön Vindommen som utgör gräns mellan Östergötlands och Kalmars län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för kronärtsblåvinge 2013 (635 kB)

 • Inventering av brandnäva och svedjenäva

  Vid inventeringen hittades ej någon brandnäva. Däremot hittades totalt 47 plantor av svedjenäva. Plantorna var i olika kondition, vissa var mycket omfångsrika och storvuxna medan andra var mycket små och knotiga, vilka antagligen mer eller mindre betats av vilt under våren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av brandnäva och svedjenäva 2009 (965 kB)