Publikationer 

Din sökning gav 472 träffar
 • Fiskevårdsplan Yxningen

  Våren 2013 initierade Yxningens Fiskevårdsområdesförening (FVOF) arbetet med att framställa en fiskevårdsplan för sjön Yxningen i Östergötlands län. Sjön utgör en mycket unik vattenmiljö i södra Sverige och klassas som nationellt särskilt värdefull både avseende natur- och fiskevården. Målsättningen med projektet var att dokumentera befintlig kunskap och ge föreningen en bättre förståelse för sjö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Fiskevardsplan_Yxningen_2014 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Man vill ju finnas! - En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

  Enligt Skatteverket lever ungefär 4600 barn under 18 år med skyddade personuppgifter i Sverige. Trenden visar att antalet barn som är i behov av skyddade personuppgifter ökar från år till år, samt att flertalet av dessa barn har behov av skydd på grund av att de är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Trots detta finns det endast ett fåtal publikationer om oc ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Man-vill-ju-finnas (1 MB)

  Beställ publikation

 • Naturvårdsnytt, Nature nr 3, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  nature. nr3 2014 (496 kB)

 • Naturvårdsnytt, nature nr 2, 2014

  Nature är ett nyhetsbrev som utkommer 3 gånger per år. Nature ges ut av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland. Här kan du läsa det senaste som hänt inom naturvården i Östergötland.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature nr2 2014 (457 kB)

 • Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys

  Målet har varit att genomföra en geografisk analys av framförallt jordbruksdata för att skapa en förståelse för de processer som driver miljöförändringar i odlingslandskapet. Försöket omfattar fem delar, Skötsel av ängs- och betesmark, Betesdjurstillgång, Jordbruksmark som tas ur produktion, Våtmarker och Grödafördelning. Pilotprojektet visar att det finns stor potential inom geografisk analys fö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys - Förståelse av miljöprocesser utifrån jordbruksstatistik (3 MB)

 • Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008

  I januari 2008 fick Calluna i uppdrag av Kjell Antonsson, länsstyrelen i Östergötlands län, att efter fältbesök beskriva skötselåtgärder som gynnar den spillningslevande skalbaggsfaunan.
  Trettio lokaler besöktes och de flesta har ett bra eller ganska bra betestryck och inte mycket behöver göras med betesregimen för att lokalernas dyngbaggefauna ska bestå. I ganska många lokaler kan dock betestry ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008 (8 MB)

 • LONA sammanställning 2013

  Sammanställning över LONA-bidrag 2013, beslutade 2013-03-27 Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Sammanställning LONA 2013 (85 kB)

 • Öring i Östergötland 1994

  Föreliggande rapport avser att redovisa förekomsten av i första hand öring i vattendragen i Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner i södra Östergötland. Tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen har vattendrag valts ut med troliga eller möjliga bestånd av öring, eller andra ovanliga eller skyddsvärda fiskarter. Liknande undersökningar inriktade på fisk i rinnande vatten har inte tidigare gjorts ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 1994

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  ÖringiÖtsergötland1994 (493 kB)

 • Ätlig groda i Östergötland

  I rapporten redovisas resultatet från en inventering av ätlig groda (Rana esculenta) vid Hannäs i Åtvidabergs kommun, Östergötland. Olika lokaler besöktes 6 till 8 juni 2004 i syfte att bekräfta förekomst, beskriva och fotografera grodorna samt deras livsmiljö.

  Ätliga grodor hittades på två lokaler: Lindalsgölen och Kyrkviken i sjön Vindommen. Lindalsgölen är en nyupptäckt lokal och var samtid ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  ÄtliggrodaiÖstergötland2004 (3 MB)

 • Åtgärdsplan för fiskevård och biologisk återställning i Pjältån

  Denna rapport redovisar förslag på fiskevårdsåtgärder och biologisk återställning i Pjältån och tillflödet Hultån (från Ågelsjön) inom Norrköpings kommun i Östergötlands län. Pjältån utgörett av länets mest värdefulla vatten med avseende på reproduktion av havsöring och förekomst av den rödlistade fiskarten flodnejonöga.

  Emåförbundet fick under våren 2007 uppdraget av länsstyrelsen i Östergötl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål

  ÅtgärdsplanförfiskevårdochbiologiskåterställningiPjältån2007 (8 MB)

 • Växtplankton i Östergötland 1997-2003

  Rapporter från 1997-2003 för flera sjöar i Östergötland med kvantitativ analys av växtplankton.

  Syftet med analyserna var att ge en bild av sjöarnas status baserad på mängden och sammansättningen av växtplankton. Undersökningen ingår i länsstyrelsens regionala miljö-övervakning, programområde sjöar och vattendrag.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  VäxtplanktoniÖstergötland19972003 (884 kB)

 • Svampinventering på Omberg 2000

  Sammanlagt 19 områden på Sveaskogs marker har inventerats. Dessutom har inventering skett i referensområdet Ombergsliden NR. Besöken gjordes under perioden 18 juli - 7 oktober 2000.
  Varje område besöktes vid 3 tillfällen under säsongen, med c:a 1 månads mellanrum. Ett besök har i snitt varat c:a 2 timmar, med vissa avvikelser beroende på svamptillgång och områdets storlek.

  Undersökningarna ha ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  SvampinventeringpåOmberg2000 (324 kB)

 • Östergötlands läns elfiskeprogram - delrapport 2006

  Länsstyrelsen i Östergötland har ett löpande elfiskeprogram som går ut på att ett antal vattendrag inventeras med elfiskedon varje eller var tredje år. År 2006 inventerades 25 lokaler fördelade på 22 vattendrag. Resultaten redovisas och utvärderas kortfattat i denna delrapport. År 2008 kommer resultaten från åren 2006-2008 att redovisas i en större och mer omfattande rapport.

  Inventeringen år ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Östergötlandslänselfiskeprogramdelrapportår2006 (196 kB)

 • Undervattensvegetationen i Missjö naturreservat

  På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland har en översiktlig kartering av bottenvegetationen i delar av Missjö naturreservat genomförts. Karteringen bygger vidare på och kompletterar den översiktliga inventeringen som gjordes 2005. Karteringen ingår i ett större uppdrag där målsättningen är att ta fram vegetationskartor över viktiga vegetationssamhällen med exempelvis kransalger, ålgräs och blåstå ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  UndervattensvegetationeniMissjönaturreservat2006Kompletteringavdenöversiktligainventering (7 MB)

 • Spetsnate och styvnate i Östergötland

  Under år 2006 har en inventering av de starkt hotade arterna spets- och styvnate (Potamogeton acutifolius, P. rutilus) utförts i Östergötland. Inventeringen bestod av genomgång av befintlig information om de båda arterna samt kompletterande fältinventeringar av spetsnate.

  Resultaten visade att det finns 24 kända spetsnatelokaler i länet. Majoriteten av lokalerna utgörs av kulturskapade miljöer ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  SpetsnateochstyvnateiÖstergötland2006 (414 kB)

 • Strandskogar vid Tåkern 2006

  Detta uppdrag är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Fältarbetet har genomförts under juli och december månader 2006.
  Syftet med arbetet har varit att beskriva, naturvärdesbedöma och kartera skog inom Tåkerns naturreservat. I uppdraget har också ingått att göra förslag på skötsel för samtliga områden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Strandskogar_vid_Takern_2006 (4 MB)

 • Skärgården inom Norrköpings kommun - naturvärden i trädskiktet

  Inventeringen utfördes sommaren 1998 som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland och Norrköpings kommun. Metodiken har därför anpassats för att fånga upp en mängd olika naturvärden på öarna.

  Inventeringsområdet omfattar alla skogklädda öar inom Norrköpings kommun och i några fall har även ytterskärgårdens trädlösa öar besökts. Sammanlagt har ca 350 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  SkärgårdeninomNorrköpingskommun1998 (94 kB)

 • Nyttoeffekter av ökat flöde i Lillån

  Denna rapport sammanfattar de positiva effekter en ökad minimitappning i Lillån Boxholm skulle innebära för naturvärden och nyttjandepotential. Genom uppskattning av tillgängliga lek- och uppväxtområden för öring i Lillån vid Boxholm vid olika flödesförhållanden, samt uppdatering av den biotopkartering som genomfördes 2000 (Länsstyrelsen i Östergötland 2000), tillsammans med andra tillgängliga up ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Energi

  NyttoeffekteravettökatflödeiLillån2008 (3 MB)

 • Mollusklokaler på Omberg 1999

  Inventeringsuppgifter efter undersökning av mollusklokaler på Omberg av Ted von Proschwitz. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1999

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  MollusklokalerpåOmberg1999 (112 kB)

 • Program för regional miljöövervakning i Östergötlands län 2015-2020

  Miljöövervakning är undersökningar som beskriver tillstånd och trender i miljön. Övervakningen ger oss möjlighet att upptäcka nya miljöhot och ger underlag för att följa upp åtgärder, miljömål och miljökvalitetsnormer. I denna rapport presenteras det miljöövervakningsprogram som kommer att bedrivas i Östergötlands län under åren 2015-2020.

  Den regionala miljöövervakningen revideras med jämna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  RMÖ_2015-2020_Östergötland_komprimerad (7 MB)