Skyddad natur 

Vandring i Tåkerns naturreservat.

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner och stiftelser.

Kontakta oss

Maria Taberman
Funktionschef Naturskötsel
Maria punkt Taberman snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Taberman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235376
Emma Hagström
Funktionschef Naturskydd
Emma punkt Hagstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Emma punkt Hagstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235386

Skyddad natur i Sverige

 

Reservat i Östergötland

Östergötlands över 200
reservat presenteras på 
Länsstyrelsens reservatswebb.

Tävla mot landshövdingen!

Besöker du fler reservat än
landshövdingen under 2016? 
Fyll i krysslistan. Pris till
bästa "kryssare" utlovas!


Skicka din lista till oss 
senast 10/1-2017.
#kryssareservat2016

Värna Vårda Visa