Rödlistan

Rödlistan redovisar de djur, växter och svampar som bedöms vara hotade i Sverige.

Sverige upprättar liksom flertalet andra länder rödlistor över djur- och växtarter som riskerar att utrotas från landet. I rödlistan redovisas arternas risk att dö ut i Sverige. Rödlistan är ett mycket viktigt underlag för naturvården, t ex vid naturvärdesbedömningar och exploateringar. Rödlistan fungerar också som en barometer för våra miljömål.

Arterna indelas i sex olika kategorier beroende på utdöendrisk, se figur nedan. Klassificeringen sker utifrån olika kriterier vilka signalerar att en art är på väg att dö ut. 

  Rödlistans olika kategorierNationellt utdöd (RE, Regionally Extinct)
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom landet har dött eller försvunnit från landet.

Akut hotad (CR, Critically Endangered)
En art är Akut hotad när den löper extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid enligt något av kriterierna A-E.

Starkt hotad (EN, Endangered)
En art är Starkt hotad om den inte uppfyller kriterierna för Akut hotad, men ändå löper mycket stor risk att dör ut i vilt tillstånd inom en nära framtid enligt något av kriterierna A-E.

Sårbar (VU, Vulnerable)
En art är Sårbar om den inte uppfyller kriterierna för Starkt hotad, men ändå löper mycket stor risk att dör ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv enligt något av kriterierna A-E.

Nära hotad (NT, Near Threatened)
En art är Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för Sårbar.

Kunskapsbrist (DD, Data Deficient)
Till denna kategori förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man inte har tillräckliga kunskaper om för att göra en bedömning av utdöenderisken. Det bör dock finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller t o m försvunnen.

Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket. För bedömningen av enskilda arter svarar olika expertkommittéer som är knutna till ArtDatabanken. Rödlistan revideras vart femte år. Den nuvarande svenska rödlistan finns dels publicerad i bokform (Gärdenfors, U. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala), och dels tillgänglig på ArtDatabankens hemsida. Via hemsidan kan man också beställa rödlistan som bok. Mer detaljer kring kriterier och rödlistningsarbetet finns på ovannämnda hemsida samt i publikationen. På hemsidan finns också faktablad för många av de rödlistade arterna.