Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: 2007Rensa urval
Din sökning gav 35 träffar
 • 2007:06 Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010

  Vattenresurserna i Örebro län har utnyttjats omfattande under de senaste århundradena. Detta har haft, och har fortfarande, stora konsekvenser för livet i våra sjöar och vattendrag. Länets vattendrag har i stor utsträckning nyttjats och nyttjas fortfarande för utvinning av vattenkraft. Detta har inneburit att många forssträckor av stort värde för faunan försvunnit. Kraftverksdammar och äldre kvar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (6 MB)

 • 2007:25 Inventering av rovdjur i Örebro län 2006/2007 - årsrapport 2007

  Inventering av rovdjur i Örebro län 2006-2007. Under 2006 skedde en föryngring av varg i fyra av vargreviren i Örebo län, och under inventeringsåret 2006-2007 har 11-13 föryngringar av lodjur konstaterats i länet. Inga föryngringar av björn har konstaterats. Kungsörn förekommer regelbundet i länet men järn förekommer inte i Örebro län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (614 kB)

 • 2007:6 Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010

  Planen ger en samlad beskrivning av hur arbetet med restaurering av vatten kommer att bedrivas i länet under perioden 2006-2010. Planen beskriver bland annat översiktligt vilka åtgärdsbehov som finns, vilka områden som prioriteras för åtgärder, hur åtgärder kan finansieras och vilka mål och strategier som finns med detta arbete.

  Länsstyrelsen har uppdraget att ta fram en plan för biologisk åte ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (6 MB)

 • 2007:37 Ansiktet utåt - en handbok i Länsstyrelsens profil

  I denna broschyr hittar du information om Länsstyrelsen i Örebro läns grafiska profil - hur vi uttrycker oss visuellt i bild, form och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (2 MB)

 • 2007:52 Länsstyrelsen - vad vi gör och för vem

  I denna broschyr berättar vi om vad vi på Länsstyrelsen i Örebro arbetar inom för olika områden samt vilka uppdrag vi har från regeringen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Ladda hem (1 MB)

 • 2007:51 Naturbeten i Närke

  Samarbetet ”Naturbeten i Närke” startade utifrån en problembild som uppmärksammats av såväl Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro än som Världsnaturfonden WWF – våtmarker som växte igen, allt färre djurhållare och djur samt svårigheten att få tillräckligt god ekonomi för att sköta naturbetesmarker.

  Sedan ”Naturbeten i Närke” började 2005 har en rad olika åtgärder genomförts – åtgärder som var ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Lantbruk

  Ladda hem (1 MB)

 • 2007:50 Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift

  Rapporten redovisar resultaten av ett tillsynsprojekt som under 2007 genomfördes vid ett urval av Länsstyrelsens tillsynsobjekt för miljöfarlig verksamhet. Projektet innebar inventering och riskklassning av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) vid 24 tillståndspliktiga anläggningar i länet.

  Inventeringsarbetet resulterade i sa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (6 MB)

 • 2007:49 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2008

  Naturvårdsverket begär varje år att Länsstyrelserna senast den 30 november ska inkomma med ett regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade områden i länen. I det regionala programmet redovisas dagsläget och Länsstyrelsens planer för framtiden samt en ansökan om de medel som bedöms behövas för detta arbete. Programmet är framtaget i samråd med länets kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • 2007:33  Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län - Årsrapport 2005

  Rapporten visar resultaten från 2005 års floraövervakning i Örebro län. Floraövervakningen bedrivs som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS). Under 2005 har 23 ideella botanister inventerat skyddsvärda arter på 107 lokaler runtom i länet.
   
  De utvalda arterna för 2005 var blå- och vitrapunkel, dvärglin, finnklint, fyrling, guldkörvel, hjuldag ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • 2007:32  Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län - Årsrapporten 2004

  Rapporten visar resultaten från 2004 års floraövervakning i Örebro län. Floraövervakningen bedrivs som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS). Under 2004 har 26 ideella botanister inventerat skyddsvärda arter på 122 lokaler runtom i länet.  
  De utvalda arterna för 2004 var backsippa, hjärtstilla, idegran, kattmynta, klotgräs, knottblomster, kors ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (996 kB)

 • Tredje året med tillväxtprogrammet en uppföljning av regionala indikatorer och handlingsprogram under 2006

  Länsstyrelsen har under perioden för regionala tillväxtprogrammet haft ansvar för att programmet följs upp. Denna uppföljningsrapport fokuserar på det tredje året, det vill säga de insatser som genomförts under år 2006, av det regionala tillväxtprogrammet. Det innebär att tre år är gångna av den totalt fyra år långa programperioden.

  Under 2006 har det initierats 57 projekt inom ramen för till ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (976 kB)

 • 2007:38  Kommunikationshandbok - Länsstyrelsen i Örebro län

  Det här är ett policydokument, men samtidigt en handbok i kommunikation för dig som arbetar på Länsstyrelsen i Örebro län. Tanken är att den ska kunna fungera som ett praktiskt stöd för dig i ditt dagliga arbete.

  Kommunikation i olika former ägnar vi oss alla åt, varje dag. Antingen vi möter besökare i receptionen, skriver beslut, pratar i telefon, deltar i möten, skriver rapporter eller texte ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (1 MB)

 • 2007:44 Ej verkställda beslut och domar – inom omsorgen för funktionshindrade 2006

  Rapporten visar omfattningen av icke verkställda beslut och domar för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i länets kommuner 2006-12-31. Antalet icke verkställda LSS-beslut totalt sett har marginellt ökat i länet jämfört med situationen ett år tidigare, från 144 beslut till 148 beslut. Inom det totala antalet icke verkst ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Ladda hem (536 kB)

 • Riksinventering av vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, 2004-2006 – En lägesrapport efter tre säsongers inventering

  I åtgärdsprogrammet för bevarande av vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, föreslogs en riksinventering för att förbättra kunskapsläget kring arten. I rapporten sammanfattas några preliminära resultat efter tre säsongers inventering (2004-2006). Arbetet fortsätter under 2007 och en revidering av åtgärdsprogrammet är planerad till 2008.


  Under inventeringen hittills har återfynd gjorts på ett ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (322 kB)

 • 2007:36 Socialtjänstens hantering av ärenden rörande våld mot kvinnor i Örebro län

  Tillsynen genomfördes under 2006 i 10 av länets 13 socialnämnder. I de tre nämnder som inte granskades hade det nyligen genomförts större verksamhetstillsyner, varför dessa nämnder uteslöts.

  Granskningen har visat att väldigt få ärenden rörande våld mot kvinnor kommit till socialtjänstens kännedom under den aktuella tidsperioden, men att socialtjänstens stöd till kvinnorna, åtminstone i det ak ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (966 kB)

 • 2007:28 Smultronställen längs Järleån

  Med denna broschyr vill vi inspirera till besök i smultronställen längs hela Järleån och bidra till ökad förståelse för hela vattendragets natur- och kulturvärden.

  Järleån, som rinner mellan Norasjön och Väringen, är ett av Örebro läns större vattendrag. Ån och dess dalgång var från ungefär mitten av 1500-talet fram till 1900-talets början ett viktigt centrum för järnhantering. På flera platse ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landskapsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • 2007:30 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2007

  Bostadsbyggnationen 2006 fortsatte för tredje året i rad att ligga på en relativt hög nivå. Under 2006 färdigställdes 621 lägenheter i Örebro län. Det är det största antalet sedan 1994, då 670 lägenheter färdigställdes. Bostadsbyggandet är dock fortsatt ojämnt fördelat i länet och koncentrerat till Örebro kommun. Örebro kommun stod för 81 procent av länets nyproduktion år 2006. Bostadsmarknadsenk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (386 kB)

 • 2007:27  Brandhistorik i Örebro län - en dendrokronologisk studie

  Brandhistoriken i 13 reservat i Örebro län undersöktes med hjälp av dendroekologisk metodik. 111 bränder daterades genom att datera 142 tvärsnitt och partiella tvärsnitt av stubbar och träd som skadats i tidigare skogsbränder. Till analysen lades en tidigare undersökning i Murstensdalen i västra delen av Örebro län (Niklasson; Karlsson 1997). Ur materialet kunde bränder dateras från år 1328 och f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • 2007:24  Kartering av skyddsvärda ädla lövträd med höga naturvärden i drumlinområdet i Västernärke, Örebro län

  Denna rapport redovisar resultatet från en kartering av värdefulla ädla lövträd inom ett cirka 50 km2 stort område av det riksintressanta drumlinområdet i Västernärke. Det karterade området omfattar stora delar av Hackvads församling, samt delar av Viby, Tångeråsa, Edsberg och Hardemo församlingar. Arbetet har gjorts inom ramen för åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet av Läns ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (4 MB)

 • 2007:7  Årsredovisning 2006

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)