Bredband 

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut. Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja stöd till bredbandsutbyggnad. Planeringen för utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden sker i samarbete mellan länets samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

Krav för statligt stöd

För att bidrag ska kunna beviljas måste vissa krav vara uppfyllda:  

  • Bidrag får endast användas för att stödja utbyggnad av IT- infrastruktur i områden där en utbyggnad inte bedöms kunna ske på kommersiell grund inom ca 3 år.
  • Nät som anläggs med offentliga bidrag ska vara tillgängligt för andra operatörer utan några diskriminerande villkor.
  • Nät som anläggs ska ha tillräcklig kapacitet och ska kunna uppgraderas för att klara en ökad efterfrågan på överföringskapacitet.

Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där tomrör för bredband (kanalisation) läggs ner i backen.

Så söker du kanalisationsstöd

Bredband till alla

Örebro län tillhör de allra främsta länen i landet när det gäller bredbandstäckning. Den vanligaste formen av anslutning är ADSL. Alla telestationer i länet är fiberanslutna och utbyggda för ADSL. Det innebär att nästan alla som har anslutning för fast telefoni har möjlighet att få bredband via ADSL.

Fiberanslutning

I länet finns fyra kommunägda stadsnät:

Dessa erbjuder fiberaccess till privatpersoner och företag. Utbyggnad av fibernät sker fortlöpande vilket innebär att andelen hushåll och företag som kan erbjudas fiberaccess ökar stadigt.

Skanova har också under de senaste åren genomfört en stor utbyggnad av fibernät som bland annat riktat sig till villaägare i länets tätorter. 

Har du frågor om bredband?

Ta gärna kontakt med Åsa Lindin på Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Åsa Lindin
asa punkt Lindin snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt Lindin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248432
072-5663938
Solveig Malmgren
Solveig punkt Malmgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Solveig punkt Malmgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248435
Malena Pirsech
Malena punkt Pirsech snabela lansstyrelsen punkt se¤Malena punkt Pirsech snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248438

Vi delfinansierar bredbandsprojekt i länet: