Bredband 

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut. Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja stöd till bredbandsutbyggnad. Planeringen för utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden sker i samarbete mellan länets samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

Bredband till alla

Örebro län tillhör de allra främsta länen i landet när det gäller bredbandstäckning. Den vanligaste formen av anslutning är ADSL. Alla telestationer i länet är fiberanslutna och utbyggda för ADSL. Det innebär att nästan alla som har anslutning för fast telefoni har möjlighet att få bredband via ADSL.

Stöd till bredband

Vill du och dina grannar bidra till att bygga ut bredbandsnätet? På landsbygden kan det finnas möjlighet att få stöd till det.

  • Samla dina grannar och skriv en intresselista.
  • Gör en enkel karta över området. 
  • Prata med berörda markägare och fråga hur de ställer sig till en utbyggnad.
  • Kontakta sedan kommunens representant för bredbandsutbyggnad.

Innan grävningen startar

Verksamheter och åtgärder i skyddade områden kräver som regel dispens eller tillstånd från Länsstyrelsen eller kommunen. Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet så bör du kontakta Länsstyrelsen.

Information om dispenser, tillstånd och samråd rörande skyddad natur.

Information om arbete som berör fornlämning.

Har du frågor om bredband?

Ta kontakt med din kommuns representant för bredbandsutbyggnad eller Åsa Lindin på Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Åsa Lindin
asa punkt Lindin snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt Lindin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248432
Solveig Malmgren
Solveig punkt Malmgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Solveig punkt Malmgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248435
Malena Pirsech
Malena punkt Pirsech snabela lansstyrelsen punkt se¤Malena punkt Pirsech snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248438
072-5589072

Vi delfinansierar bredbandsprojekt i länet: