Planfrågor

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Den fysiska samhällsplaneringen är viktig för att skapa en hållbar samhällsutveckling. En samhällsutveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Länsstyrelsen samordnar den statliga hanteringen av frågor kopplade till fysisk planering, ger råd och tillhandahåller planeringsunderlag till kommuner och andra aktörer. Länsstyrelsen har därmed en viktig roll i arbetet med att skapa en hållbar samhällsutveckling.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov kan du överklaga det till oss.

 

 

Inlandskommuner

Inger Krekula
Inger.Krekula@lansstyrelsen.se
010-225 53 36

Marja.Suikki@lansstyrelsen.se
010-225 54 51

Thomas.Steinwall@lansstyrelsen.se
010-225 53 03

Kustkommuner

Jens Haapalahti
Jens.Haapalahti@lansstyrelsen.se
010-225 53 01

Nelli.Flores.Nilsson@lansstyrelsen.se
010-225 56 71

Mats.Sjoberg@lansstyrelsen.se
010-225 54 27