Bidrag till samisk kulturmiljö

Under kommande tre år lyfter Länsstyrelsen särskilt fram bidrag till projekt som rör kulturmiljöer i Sápmi/Sábme. Satsningen avser såväl kända som okända samiskt präglade kulturmiljöer och genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i de fyra nordliga länen.
Samisk kåta i fjällandskap

Nu kan du söka bidrag för projekt som syftar till att ta fram ny kunskap och sprida information om samiska kulturmiljöer eller för vård och restaurering. Du som söker kan vara en privatperson, företräda ett bolag, en kommun, en stiftelse eller en annan organisation. 

Bidrag kan sökas för:
  • vård och restaurering
  • information
  • kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer 

Bidraget kan sökas under tre år, 2018-2020. För projekt som avser starta under 2018 ska ansökningar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 31 december 2017. Om miljön ägs av någon annan än sökanden måste ägaren ge fullmakt för insatser som kan påverka den fysiskt. 

Av den som söker stödet krävs en egen insats. Egeninsatsens storlek beror på projektets art.

Koppling till fysisk miljö

För att få bidrag ska projektet ha koppling till en fysisk kulturmiljö. Det kan vara ett viste, en kallkälla, en byggnad eller ett större område, men kan även omfatta insamling av minnen och muntliga berättelser om platsen eller personer med anknytning till platsen. Den ska göras tillgänglig för andra genom information, till exempel på skyltar, i trycksaker, på webbplatser eller genom olika arrangemang som exempelvis föredrag och berättarkvällar.

Länsstyrelsen välkomnar särskilt ansökningar till projekt som speglar mindre kända företeelser och aspekter av det samiska kulturarvet eller som lyfter fram ett barnperspektiv eller kvinnnoperspektiv.

Gemensam satsning

Satsningen genomförs gemensamt av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Finansieringen sker genom det statliga bidraget till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer som tilldelas Länsstyrelsen av Riksantikvarieämbetet.  


 Klicka på bilden!
 PDF - öppnas i nytt fönster.