Statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera byggandet för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stödet började gälla den 15 november 2016.

​Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

Investeringsstödet böjade gälla den 15 november 2016 och tillämpas på projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare. För 2016 har regeringen avsatt 150 miljöner kronor, ett belopp som beräknas att succesivt öka till 400 miljoner 2018.

Det nya stödet i korthet

Du kan få stöd för:

  • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer för äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2011:453)
  • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden
  • anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Stödets storlek

Vid nybyggnad får du högst 3 600 kr per kvm boarea i bidrag, vid ombyggnad högst 3 200 kr. Är bostaen tänkt för en person får du bidrag för som best 50 kvm, varav 15 kvm för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två personer kan du få bidrag för högst 70 kvm, varav 20 kvm för gemensamma utrymmen.

För anpassning av bemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus får du stöd med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av kostnaden, dock högst 200 000 kr per byggnadsprojekt.

Om det finns personal dagligen som på olka sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider kan du även på ett tillägg motsvarande en tiondel av det stöd som beräknas enligt första och andra stycket.

 Mer information

Lagar och regler
Boverket