Gammelstadsvikens fågelliv. Inventeringar 2013 och utvecklingen sedan 1970-talet

Bild av Salskrake
Löpnummer:
10/2016
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2016
Sidantal:
28
Gammelstadsviken vid Luleå är en av länets viktigaste häcknings- och rastlokaler för änder och andra våtmarksfåglar. År 2013 genomfördes därför en fågelinventering av området. Denna rapport redovisar resultatet av inventeringarna 2013, gör jämförelser med tidigare år och tar upp möjliga orsaker de förändringar som har skett av fågelfaunan under de senare decennierna.
Kommentar: