Vår vision                           

Vår vision är ”Tillsammans för Norrbottens bästa”. Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling.

visionstext

​Vår vision vägleder oss i det dagliga arbetet. Den visar hur vi förhåller oss för att kunna bidra till länets bästa. Genom att använda vår samlade kunskap gör vi just det – arbetar för Norrbottens bästa. Vi gör det tillsammans såväl internt som i dialog och samverkan med länets invånare, kommuner, företag, andra myndigheter och organisationer. 

Hållbar utveckling

Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vårt breda uppdrag omfattar de tre perspektiven på hållbarhet - miljömässiga, sociala och ekonomiska.  I våra uppdrag och beslut kan vi genom vår samlade kunskap göra väl sammanvägda bedömningar. Bedömningar som bidrar till en hållbar utveckling av länet.

Mål

Visionen är en viktig grund när vi sätter mål, planerar, utför och följer upp vår verksamhet. För att nå visionen har vi följande mål:

  • Vi har invånarnas och regeringens förtroende
  • Vi är en samlande kraft i länet
  • Vi är en attraktiv arbetsplats.

Värdegrund

Visionen utgår från den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den innebär att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.