Vår vision                           

Visionen ”Tillsammans för Norrbottens bästa” vägleder oss i vårt dagliga arbete så att vi kan bidra till det bästa för vårt län. Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling.

visionstext

​Vi verkar tillsammans såväl internt som i dialog och samverkan med länets invånare, kommuner, företag, landsting, andra myndigheter och organisationer.

Det bästa för Norrbottens län är en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Vårt breda uppdrag omfattar de tre perspektiven på hållbarhet - de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska.

Länsstyrelsens helhetssyn bygger på medvetenhet och förståelse för många olika intressen. I våra uppdrag och beslut kan vi genom vår expertis, vår samlade kunskap och vårt breda ansvarsområde göra väl sammanvägda bedömningar. Bedömningar som bidrar till en hållbar utveckling av länet.

​Så uppnår vi vår vision

Visionen är en viktig grund när vi sätter mål, planerar, utför och följer upp vår verksamhet. För att uppnå visionen har vi följande mål:

  • Vi har invånarnas och regeringens förtroende
  • Vi är en samlande kraft i länet
  • Vi är en attraktiv arbetsplats.

Till visionen hör sex konkreta egenskaper som beskriver våra övergripande mål och kännetecknar vår verksamhet. Klicka på bilden nedan så öppnas den i nytt fönster.

 

 

​Visionen utgår från den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den innebär att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Här kan du läsa om den gemensamma värdegrunden för statsanställda

 Läs visionsbroschyren här!


  Klicka på bilden och bläddra!