Hållbar utveckling

Bilder från Norrbottens län
Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att arbeta för en utveckling där ekonomisk tillväxt, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Vi arbetar tillsammans för en hållbar utveckling i länet.

Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.   

Helhetssyn

Länsstyrelsens helhetssyn bygger på medvetenhet och förståelse för att många olika intressen ska tas i beaktande. För att nå hållbar utveckling krävs dialog och samverkan, en vilja till förändring och ibland också kompromisser när avvägningar måste göras.  

Samlad kunskap

Länsstyrelsens ansvarsområde spänner över hela samhället. Genom vår samlade kunskap täcker vi in de tre perspektiven inom hållbarhet - miljömässiga, sociala och ekonomiska. För Länsstyrelsen kan hållbar utveckling definieras som samverkan mellan våra olika expertområden. När vi bereder ärenden ur ett hållbarhetsperspektiv, där flera olika expertområden samverkar, kan vi göra väl avvägda bedömningar. Bedömningar som skapar samhällsnytta och bidrar till en hållbar utveckling av länet.

Tillsammans

För att uppnå en hållbar utveckling behövs ett brett samarbete. Tillsammans med länets olika aktörer driver vi och samordnar frågor som främjar länets utveckling. Vi ansvarar för ett 60-tal olika partnerskap, delegationer och nätverk som alla är viktiga plattformar för utvecklingen av ett hållbart Norrbotten.

Agenda 2030

I september 2015 beslutade världens ledare i FN:s generalförsamling om Agenda 2030 och FN:s 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Vi ska också bistå regeringen i arbetet med Agenda 2030.