Auktorisation av delgivningsföretag

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen fungerar även som tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med Skåne, Stockholm och Västra Götaland fått ett särskilt utpekat uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Vi ansvarar för företag som har sitt säte i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen beviljar auktorisation förutsatt att verksamheten kommer att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. 

Innehåll i ansökan för auktorisation

En auktorisation ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

  1. Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget,
  2. Namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget
  3. Vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända
  4. Hur bolagets firma tecknas
  5. Inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget avser att utföra delgivningsverksamhet.  

Till ansökan om auktorisation ska personerna som ansökan gäller bifoga:

  1. Personbevis
  2. Konkursfrihetsbevis
  3. Bevis om frihet från näringsförbud
  4. Försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.  

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.  

Avgifter

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ.
Tillsammans med ansökan ska en avgift om 5.700 kronor betalas in till Länsstyrelsen för prövning av auktorisationen.

Avgiften betalas in till Länsstyrelsens plusgirokonto 953998-2

Godkännande av personal

All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd vad gäller laglydnad och lämplighet i övrigt för en anställning i ett sådant företag. Det gäller också den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.  

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, personnummer och adress för den  ansökan gäller.  

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ.  
Samtidigt med ansökan ska en avgiften på 700 kronor betalas för prövning av godkännandet.

Avgiften för godkännande av personal som sker vid annan tidpunkt än vid prövning av företagets auktorisation kostar 1.350 kronor.  

Avgiften betalas till Länsstyrelsens plusgirokonto 953998-2