Om Länsstyrelsen

många små bilder och landshövding med personal

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län har ett övergripande uppdrag; att arbeta för ett hållbart samhälle. Länsstyrelsen arbetar för både individ och samhälle. Vi arbetar för ett samhälle som vårdar våra mänskliga rättigheter och djurens välbefinnande. Ett samhälle med bra villkor för företagen. Ett samhälle som tar ansvar för energi, miljö och natur. Ett samhälle som är tryggt, också när ett förändrat klimat ställer vår tillvaro på prov.

Vår vision

Vår vision lyder "Tillsammans för Norrbottens bästa". Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling.

Vår värdegrund

Visionen utgår från den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den innebär att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.