Brist på bostäder i 10 av länets 14 kommuner

Det pågår en tydlig förändring från balans till underskott på bostäder i länet. Trots att det byggs fler lägenheter och att planeringsaktiviteterna ökar bedömer kommunerna att det blir ett fortsatt underskott de närmaste åren. Det visar Länsstyrelsens nya bostadsmarknadsanalys.

I Norrbotten ökar befolkningen till nya rekordnivåer, framför allt genom ökad invandring. Samtidigt är underskottet på bostäder stort. Behoven bedöms som störst i kommunernas centralorter. I övriga kommundelar är marknaden något mer balanserad.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att verka för att bostadsbehovet tillgodoses.

– Vi kommer att aktivt stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar. Det handlar också om att stärka samverkan mellan länets aktörer för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Fortsatt underskott

Det byggs fler lägenheter än tidigare i länet, främst i kuststäderna. Allt fler kommuner har aktuella bostadsförsörjningsplaner och antalet detaljplaner för att få fram nya bostäder ökar. Trots det bedömer många kommuner att underskottet kommer att bestå de närmaste åren. Regeringens åtgärdsprogram för ökat bostadsbyggande, det så kallade 22-punktsprogrammet, verkar ännu inte gett någon större effekt på kommunernas långsiktiga bedömning.

Hinder för byggande

Generellt i landet anges byggbranschens brist på arbetskraft med rätt kompetens som hinder för ökat bostadsbyggande. I Norrbotten upplevs ekonomiska faktorer som ett stort hinder, framför allt när det handlar om att bygga utanför centralorterna. Byggkostnaderna kan exempelvis vida överstiga marknadsvärdet, vilket försvårar eller omöjliggör lånefinansiering. I bostadsmarknadsanalysen lyfts Landsbygds-kommitténs förslag om landsbygdslån fram som en möjlig lösning.

Breddat perspektiv

Nytt för i år är att bostadsmarknadsanalysen breddats och nu även omfattar social hållbarhet och integration.

– En framgångsrik integration av våra nya invånare från andra länder har stor betydelse för länets fortsatta tillväxt. Här är språket, jobben och bostäder grundförutsättningar. Det är därför viktigt att analysera bostadsmarknaden även ur ett integrationsperspektiv, säger Sven-Erik Österberg.

Bostadsmarknadsanalysen återrapporteras till regeringen och Boverket och kommer att utgöra underlag för den nationella bostadspolitiken.