ReBorN LIFE - Restoration of Boreal Nordic Rivers

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning.

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har tillsammans med Gällivare- och Nordmalings kommun, Skogsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten beviljats medel till ett omfattande EU Life-projekt, ReBorN, med syfte att restaurera hela eller delar av sex olika avrinningsområden i de båda länen.

Projektet har en totalbudget på 124 miljoner där Havs- och Vattenmyndigheten​ i stor utsträckning bidrar med den svenska medfinansieringen. Projektet kommer att pågå till och med 2021. I Norrbotten ska delar av Åby-, Byske-, Pite-, Råne- och Kalixälven restaureras och i Västerbotten ska Lögdeälven och de flesta av dess biflöden återställas. Under kommande somrar ska 20-25 grävmaskiner återställa de påverkade vattendragen till ett mycket mer ursprungligt tillstånd.

Projektets mål är att minst 200 kilometer vattendrag ska restaureras och ungefär 2 300 lekbottnar ska byggas. Dessutom ska fyra demonstrationsområden tas fram. Dessa kommer att bli utbildningsplatser kring hur god hänsyn ska tas mot vattenmiljöer från skogsbruket.

Karta, klicka på kartan för större bild.

 Summary Links

 Content Editor