Fältverksamhet sommaren 2017

Sommaren betyder inte bara semester och vila. Sommaren betyder också fältsäsong och Länsstyrelsen jobbar för fullt!
Fältarbeten

Under sommaren och en bit in på hösten kommer vi på Länsstyrelsen som vanligt att arbeta utomhus i fält på flera ställen i länet. Vi kommer exempelvis att utföra inventeringar av olika växt- och djurarter och provtagningar för att undersöka miljötillståndet, både på land och i vatten. Nedan listas massor av aktiviteter som pågår i sommar. Om du träffar Länsstyrelsens personal ute i fält svarar vi gärna på frågor! Du kan också få information via kontaktpersonerna du hittar här nedan. Media är välkomna att höra av sig till kontaktpersonerna nedan om de vill göra reportage eller veta mer.


Maj

Fiskens vandring mellan hav och sjö
Miljöanalysenheten inventerar uppvandrande fisk i vattendragen genom att lägga ryssjor. Sker i mitten av maj månad runt Råneå samt Kallfjäden/Trundön. Tema: Fiskens vandring mellan hav och sjö. Resan däremellan och vikten av att miljöerna är sammanbundna.

Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Häckande fåglar
Inventering av fåglar i hela länet för att följa utvecklingen av fågellivet i Norrbotten. Pågår under maj-juni.
Kontaktperson: Susanne Backe
Telefon: 010-2255239
Mejl: Susanne.Backe@lansstyrelsen.se

 

Miljöövervakning av kustvatten
Övervakning av kemi, biologi och fysik i fria vattenmassan Råneå skärgård preliminärt under veckorna 3,7,17,21,23,27,29,32,41 och 49. Övervakning av bottenmiljön sker i Råneå skärgård, Piteå skärgård och Kinnbäcksfjärden (söder om Jävre). Provtagningarna är planerade till vecka 22/23 och utförs av Umeå Marina Forskningscentrum.
Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Fiskbeståndet i Kinnbäcksfjärden
Övervakning av fiskbestånd i Kinnbäcksfjärden och Råneå skärgård sker genom provfiske vecka 31 och 33.
Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Juni

Kustmynnande vattendrag

Miljöanalysenheten biotopkarterar kustmynnande vattendrag för att kartlägga livsmiljöerna runt dem och eventuell påverkan på dem. Tema: Skillnaden mellan ett påverkat respektive opåverkat vattendrag, hur det försvårar och vilka möjligheter som kommer med restaurering av dem.

Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Ängs- och betesinventering
Mellan juni - oktober inventerar landsbygdsenheten värdefulla slåtterängar och betesmarker i länet. Resultatet kan du hitta i Jordbruksverkets databas TUVA.
Kontaktperson: Luna Pettersson
Telefon: 010-225 52 93
Mejl: luna.pettersson@lansstyrelsen.se

 

Juli

Grunda vikar som barnkammare
Miljöanalysenheten inventerar yngel i Råneå, Trundön och Alterälvens estuarie. Tema: De grunda vikarnas betydelse som "barnkammare" för uppväxande fisk.
Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

Inventering av flodpärlmussla
Inventering av flodpärlmussla pågår under sensommaren i några vattendrag. Syftet är att följa populationernas utveckling i länet.
Kontaktperson: Patrik Olofsson
Telefon: 010-2255392
Mejl: Patrik.Olofsson@lansstyrelsen.se

Bottendjur, alger och vattenkemi
Prover samlas in under sensommaren och hösten från sjöar och vattendrag. Syftet är att följa utvecklingen i länets vatten.
Kontaktperson: Sara Elfvendahl
Telefon: 010-2255275
Mejl: Sara.Elfvendahl@lansstyrelsen.se

Växternas betydelse för ekosystemet
Naturskyddsenheten inventerar undervattensvegetation i grunda havsvikar längs hela kusten i länet. De grunda havsvikarna hyser ett rikt djur-och växtliv och är värdefulla livsmiljöer bland annat för flera fiskarter. Syftet är att få mer information om och kartlägga de grunda vikarnas miljöer, påverkan på dem samt de arter som lever där. Inventeringarna pågår juli -september.
Kontaktperson: Aimi Hamberg
Telefon: 010-2255542
Mejl: aimi.hamberg@lansstyrelsen.se

 

Augusti

Inventering av utter
Inventering i Byske- och Skellefteälven för att följa utvecklingen av utter i Norrbotten. Pågår under augusti.
Kontaktperson: Susanne Backe
Telefon: 010-2255239
Mejl: Susanne.Backe@lansstyrelsen.se

Slåtter Kuldholmen
Görs för andra året, tillsammans med byaföreningen. Länsstyrelsen gör en uppföljning av förra årets slåtter för att se om det finns fler växter på slåtterängen.
Kontaktperson: Anna Högdahl
Telefon: 070-395 34 53
Mejl: anna.hogdahl@lansstyrelsen.se

 

September

Kompletterande biotopkartering av kustmynnande vattendrag
Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Oktober

Hot mot livsmiljöer i kustvatten
SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) karterar misstänkt förorenade sediment med större forskningsfartyg. Tema: Ett hot mot livsmiljöerna i kustvattnen och hur det hanteras för att inte orsaka skada på livsmiljöerna i kustvattnen.
Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Kartering av misstänkt förorenade havsbottnar
SGU karterar djup och substrat, samt tar prover från havsbottnar vid kusten som misstänks innehålla industriella föroreningar. Karteringarna sker under två veckor i oktober.
Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

Förutom detta pågår följande projekt under sommaren:

Inventering av de mest publika naturreservaten
35 av länets mest välbesökta naturreservat kommer att inventeras under barmarkssäsongen 2017. Framförallt kommer vi att titta närmare på de byggnader och anläggningar som ingår i förvaltningen. Kontaktperson: Kenneth Karlsson
Telefon: 070-275 20 83

 

ReBorN LIFE - Restoration of Boreal Nordic Rivers
Det omfattande åtgärdsarbetet i EU Life-projektet ReBorN påbörjas. Inom projektet ska sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektets mål är att minst 200 kilometer vattendrag ska restaureras och ungefär 2 300 lekbottnar ska byggas.

Kontaktperson: Perä Sofia
Telefon: 010-2255406
Mejl: Sofia.Pera@lansstyrelsen.se

Kontaktperson: Patrik Olofsson
Telefon: 010-2255392
Mejl: Patrik.Olofsson@lansstyrelsen.se

 

Naturreservatet Dundret
Arbetet med att rusta upp naturreservatet Dundrets fortsätter i sommar, med fokus på leder och skyltning. Fler mindre projekt i olika naturreservat är under planering.
Kontaktperson: Kjell Sundvall, chef Länsstyrelsens fältenhet
Telefon: 010-2255 442
Mejl: kjell.sundvall@lansstyrelsen.se

 

Naturvårdsbränning
Många arter är hotade idag eftersom att det brinner för sällan och på för få platser i skogen, jämfört med förr i tiden. Bränder bidrar till att bevara och återskapa biologisk mångfald. Genom att bränna skog under kontrollerade former, så kallad naturvårdsbränning, efterliknas effekterna av en naturlig skogsbrand. Naturvårdsbränning är beroende av lämpligt väder och kommer endast att ske om förutsättningarna är de rätta. Kontaktperson: Fredrik From
Telefon: 010-2255311
Mejl: fredrik.f.from@lansstyrelsen.se

Ett befintligt brandfält där det brann för något år sedan och där Länsstyrelsen har insektsfällor finns i Bälingebergets naturreservat i Luleå kommun.
Kontaktperson: Anna Högdahl
Telefon: 010-2255315
Mejl: Anna.Hogdahl@lansstyrelsen.se

 

Biotopkartering
Miljöerna i och kring vattendrag karteras runt om i länet för att ta reda på mer om värdefulla vattenmiljöer, kartlägga miljötillståndet och vilka åtgärdsbehov som finns. 

Kontaktperson: Åsa Kestrup
Telefon: 010-2255568
Mejl: asa.kestrup@lansstyrelsen.se

 

Kartering av kustens nyckelmiljöer
Ett större karteringsprojekt pågår mellan 2016-2018 för att kartera kustens artrikaste och produktiva livsmiljöer. Grunda vikar, mynningar till vattendrag (estuarier) och småbäckar inventeras under 2017.

Kontaktperson: Annica Gammeltoft
Telefon: 010-2255289
Mejl: annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se

 

man som provfiskarProvtagning med båt. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län.