Så mår miljön

Landskapsvy

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete, bland annat när vi ska bedöma om vi når de 16 miljömålen. Den årliga bedömningen av om målen kommer att nås, fungerar som en slags måttstock för hur miljön mår och utvecklas. Läs mer om miljömålen, via länken till höger. 

Viktigt att känna till hur miljön mår och utvecklas

Miljöövervakningen och uppföljningen av miljömålen ger information, som hjälper oss att fatta bra beslut för att utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt och bevara en hälsosam miljö. Kulturmiljöövervakning är ett relativt nytt begrepp och ett mycket viktigt redskap i arbetet med att ta tillvara vårt kulturarv. Det är viktigt att det finns mätningar och faktiska undersökningar till grund för samhällsdebatten och för politiska beslut. Miljöövervakningen och kulturmiljöövervakningen fyller en mycket viktig funktion för att visa hur miljön utvecklas i ett längre tidsperspektiv.

Ett regionalt perspektiv

Inom den regionala miljöövervakningen står det regionala perspektivet i centrum och kompletterar den nationella miljöövervakningen, som Naturvårdsverket har hand om. Den regionala miljöövervakningen är också en referens för lokala mätningar, som till exempel företagens kontroller av sin miljöpåverkan, eller kommunernas miljöövervakning och uppföljning av nyckeltal. Norrbotten har som första län i landet tagit fram ett regionalt övervakningsprogram för kulturmiljö. På nationell nivå är det Riksantikvarieämbetet som följer kulturmiljöns tillstånd. Det regionala miljöövervakningsprogrammet och det regionala kulturmiljö-övervakningsprogrammet hittar du via länkarna till höger.

En beskrivning av hur miljön i Norrbottens län mår och utvecklas hittar du genom att klicka på rubrikerna till vänster.