Föräldrastöd

Länsstyrelserna ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd riktat till alla föräldrar med barn i tonåren. Arbetet ska utgå från regeringens Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla.
Orolig pappa runt tonåring vid datorn

Syftet med att utveckla föräldrastöd är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Viktiga utgångspunkter är det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Den nationella strategin ska inspirera kommuner, landsting och andra aktörer att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Den kan också fungera som ett praktiskt stöd i organiseringen av föräldrastödet. Det övergripande målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt, 0-17 år.

Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.

Länsstyrelsen ska under de kommande åren samverka med kommuner, landsting och andra aktörer och medverka till en regional struktur för föräldrastödet.

Uppdraget kan komma att innebära:

  • att ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • att den Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla får genomslag på regional och lokal nivå
  • att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildning och kompetensutveckling

Innehållet i Länsstyrelsens stöd kommer att utformas successivt i dialog med berörda aktörer.Viktiga utgångspunkter är också det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.