Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Bakgrund

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Som en del av uppdraget ingår att bevilja bidrag för insatser/verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Medel 2018

Länsstyrelserna har totalt 149,4 miljoner kronor att fördela under 2018. Länsstyrelsen i Norrbottens län kan fördela 4,56 miljoner kronor i utlysning ett. Ytterligare en utlysning kommer att göras under året. 

Sökande

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och trossamfund.

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Inriktning på insatserna

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja

1. kunskaper i svenska språket

2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller

3. hälsa

Syftena anges utan inbördes ordning.

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.

Tidsperiod

Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2018 och 2019. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.

Ansökan

Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i. Till ansökan finns även en mall för aktivitetsplan som ni gärna får använda er av.

Det är viktigt att er ansökan är fullständig och innehåller all information som Länsstyrelsen behöver för att bedöma om insatsen kan beviljas medel eller ej. Organisationer som är intresserade av att göra en ansökan är välkomna att kontakta Länsstyrelsens handläggare för vägledning.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Norrbottens län tillhanda senast den 15 mars 2018. Ansökan bör göras digitalt och skickas till: norrbotten@lansstyrelsen.se.

 

Beslut och utbetalning

Beslut angående ansökningar meddelas sökande senast den 4 maj 2018.

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Information

Information och ansökningshandlingar att ladda ned finns på denna sida under rubriken "Utlysning 1 2018".