Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Bakgrund

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Som en del av uppdraget ingår att bevilja bidrag för insatser/verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Medel 2017

Länsstyrelserna har totalt 135 miljoner kronor att fördela under 2017. Länsstyrelsen i Norrbottens län kan under 2017 fördela totalt knappt 6,6 miljoner kronor av dessa.

Sökande

I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

  • Ideella föreningar
    En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.
  • Trossamfund
    Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.
  • Kommuner och kommunalförbund
    Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag, men endast under förutsättning att det behov som verksamheten avser fylla inte kan tillgodoses av andra organisationer. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall

 

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja

1. kunskaper i svenska språket

2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller

3. hälsa

Syftena anges utan inbördes ordning.

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.

 

Tidsperiod

Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2017 och 2018. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.

 

Ansökan

Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i. Till ansökan finns även en mall för aktivitetsplan som ni gärna får använda er av.

Inkomna ansökningar prövas löpande och ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 1 oktober 2017.

OBS! Ansökningar och intyg ska vara underskrivna och inskannade för att skickas via e-post.

Beslut och utbetalning

Beslut meddelas sökande senast under oktober månad.

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.