Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Bakgrund

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

 

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Som en del av uppdraget ingår att bevilja bidrag för insatser/verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

 

Sökande

I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

  • Ideella föreningar
    En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.
  • Trossamfund
    Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.
  • Kommuner och kommunalförbund
    Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag, men endast under förutsättning att det behov som verksamheten avser fylla inte kan tillgodoses av andra organisationer. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall

 

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

 

Vilka insatser kan få bidrag?

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja

1. kunskaper i svenska språket

2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller

3. hälsa

Syftena anges utan inbördes ordning.

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.

   

Medel 2017

Länsstyrelserna hade totalt 135 miljoner kronor att fördela under 2017. Länsstyrelsen i Norrbottens län har under året fördelat totalt knappt 6,6 miljoner kronor av dessa. Sista ansökningsdag för TIA-bidrag 2017 var 1 oktober. Mer information om vilka insatser som beviljats statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl. hittar du under länken till höger på sidan, "Beviljade TIA-bidrag 2017".

 

Ny utlysning av medel kommer att göras under början av 2018.