Växtodling och växtskydd

​Använder du växtnäring och stallgödsel i ditt jordbruk finns det regler att följa. Du som är lantbrukare kan också få kostnadsfri rådgivning om vad som kan göras för att minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård.

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam.

De regler som finns handlar bland annat om lagring av stallgödsel, spridning av gödsel, vinterbevuxen mark och begränsningar i tillförsel av gödsel. I de nitratkänsliga områdena gäller speciella regler.

Du som utför yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumentera detta i en sprutjournal som ska sparas i tre år.
Du kan även få rådgivning, information och utbildning inom:

  • behörighetskurser för användning av växtskyddsmedel
  • andra miljöfrågor kring växtnäring och användning av växtskyddsmedel
  • tillsyn av växtskadegörare och flyghavre
  • ekologisk produktion.

Behöver du behörighet för användning av växtskyddsmedel?

För att du ska kunna hantera och använda växtskyddsmedel klass 1 och 2 på rätt sätt krävs det att du genomgår och blir godkänd på en behörighetsutbildning.

Anmäl dig till länsstyrelsen för en grundkurs i användning av växtskyddsmedel. Kurs anordnas i länet om det blir tillräckligt antal deltagare. Du som har behörighet sedan tidigare kommer att få en kallelse inför vidareutbildning.

För mer information kontakta Länsstyrelsen.