Bevara höga naturvärden i din skog och få ersättning

Du som skogsägare kan nu själv föreslå områden i din skog som du vill bevara för framtiden.

Exempel på skyddsvärda skogsmiljöer av olika slag.

Din kännedom om din skog är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap om skyddsvärda skogsområden. Om du misstänker att en del av din skog har höga naturvärden kan du göra en intresseanmälan till någon av myndigheterna. Vi granskar alla förslag och väljer sedan ut de mest skyddsvärda områdena för formellt skydd.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som kan vara lämplig för din mark. Skogsområdet bör vara minst 3 ha stort för att komma ifråga för fortsatt skyddsarbete.

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

 • Områden som aldrig har kalavverkats.
 • Många gamla eller storvuxna träd.
 • Stor variation i trädslag, ålder och storlek på träden.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
 • Träd med bohål eller rovfågelbon.
 • Spår av äldre bränder i marken eller på stubbar och träd.
 • Skog som nyss har brunnit.
 • Skogar som domineras av lövträd.
 • Inslag av lövträd som asp, sälg och björk i barrskogen.
 • Äldre skog med frodig vegetation med inslag av örter eller ormbunkar.
 • Träd med gamla kulturspår, exempelvis bläckor, inskrifter, spår av samisk barktäkt, yxhuggna stockar.

I Norrbotten finns många skogar som innehåller en eller flera av ovanstående värdefulla strukturer och miljöer. Gammelskogar av olika slag, äldre tallskogar på sandig mark, kustnära landhöjningsskogar, bergbranter, ravinskogar, näringsrika granskogar, skogar vid vatten, lövträdsrika skogar samt skogar med spår av bränder är exempel på miljöer som ofta är skyddsvärda.

I bildspelet ovan finns exempel på hur skogar med höga naturvärden kan se ut. Ligger din skog i närheten av ett redan skyddat område kan det också vara ett plus, eftersom områdenas naturvärden stärker varandra.

Information om hur du gör en intresseanmälan finns i länken till höger. Anmälningar kan lämnas till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

 Har du frågor?

Kontaktperson på Länsstyrelsen i Norrbotten är:

Camilla Carlsson
010-22 55 261 camilla.carlsson@lansstyrelsen.se

Kontaktperson på Skogsstyrelsen är:

Mariana Jussila
0923-699 78
070-34 72 432 mariana.jussila@skogsstyrelsen.se

 Läs mer

Mer information och en blankett för intresseanmälan om formellt skydd av skog finns på Naturvårdsverkets hemsida intresseanmälan för att bevara skog

Skogsstyrelsens hemsida