Skötsel av skyddad natur

Länsstyrelsen förvaltar den skyddade naturen i länet. Hur de olika områdena ska skötas framgår av områdets skötselplan och eventuella bevarandeplan. Pengarna till skötsel tilldelas årligen varje län via Naturvårdsverket. På Länsstyrelsen i Norrbottens län är det fältenheten som ansvarar för skötseln av skyddade områden (dock ej kulturreservat). De flesta praktiska uppdrag inom skötsel utförs av upphandlade entreprenörer.

Syftet med skötseln

Förvaltningen av skyddade områden ska i första hand säkra att områdena behåller de värden som gjorde att de en gång skyddades. Ofta handlar det om att bevara naturtyperna och den biologiska mångfalden. Förvaltningen kan också bidra till att skapa goda förutsättningar för friluftsliv, vilket ofta är ett annat syfte med skyddade områden.   

Naturtypsskötsel

Länets naturtypsskötsel i skyddade områden sker endast i begränsad omfattning, eftersom skötselplanerna vanligtvis anger ”fri utveckling”. Den skötsel som görs i skyddade skogar är bland annat att ta bort contortatall (Pinus contorta), som är ett främmande trädslag, och att stängsla mindre områden för att gynna uppkomst av lövträd, samt att genomföra naturvårdsbränningar.

I ett fåtal områden finns det hävdade marker i form av beteshagar, slåtterängar eller slåttermyrar. Dessa marker har naturvärden som är beroende av att de sköts på ett speciellt sätt, med bete eller slåtter. Hävdade marker med höga värden finns bland annat i Yraft och Vasikkavuoma, samt i Natura2000-områdena Hanhinvittiko och Gallejaur.

Skötsel av anläggningar

Länsstyrelsen ansvarar även för många anläggningar i skyddade områden som är till för att gynna det rörliga friluftslivet. Det kan till exempel vara:

  • informationsskyltar
  • spänger
  • eldplatser
  • vedbodar och dass

Under 1970-80 talen uppfördes en hel del anläggningar i skyddade områden med arbetsmarknadsstöd. Idag finns inte medel till att underhålla alla dessa och därför prioriteras vissa anläggningar ner eller tas bort om de inte besöks i så stor utsträckning.  

Information om skyddade områden

En annan del i förvaltningen är att informera om de skyddade områdena. Detta görs inom ramen för Naturvårdsverkets riktlinjer. I Norrbottens län finns det  information på webben om alla skyddade områden. Alla nationalparker har informationsskyltar och foldrar på svenska, engelska och tyska. De flesta naturreservat har informationsskyltar och en del har foldrar.

I länet finns två naturum, i Abisko och i Stora Sjöfallet. Syftet med naturum är att vara ett informationscentrum om skyddad natur i området. Det finns en utställning samt olika publika aktiviteter som guidade turer, bildspel, föredrag med mera.

De handläggare som arbetar med skötsel av skyddad natur och det statliga ledsystemet sitter på Länsstyrelsens fältenhet i Jokkmokk och nås via e-postadressen till höger.

Övergripande inriktning på skötseln

Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt förvaltningsprogram för skyddade områden i Norrbottens län. Där kan du läsa om inriktningen på skötseln av skyddade områden. Natura 2000, statliga leder och åtgärdsprogram för hotade arter berörs också. Du hittar programmet för nedladdning här till höger. Ett nytt program för 2017-2020 håller på att tas fram.

Det finns också ett nationellt program som är utgångspunkten för de regionala programmen. Det kallas "Värna vårda visa" och finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 Kontakta oss

Du kan kontakta handläggarna som arbetar med samordning och planering av skötselåtgärder i skyddade områden och det statliga ledsystemet via e-post till: skyddadnatur.norrbotten(snabel-a)lansstyrelsen.se

 

 Content Editor ‭[2]‬

​Vi har mycket begränsade möjligheter att ta emot praktikanter inom förvaltningen av skyddad natur, leder och rovdjur. Om du vill söka jobb eller praktikplats, kontakta Länsstyrelsens personalenhet. Mer information finns under Om Länsstyrelsen - Jobba hos oss.

Jobba hos oss.

ENGLISH: Unfortunately we have very limited resources to manage internship students. Please see contact persons by clicking on the link above.

 Content Editor ‭[1]‬

​Nationalparker

Abisko nationalpark: Entrén har rustats upp, med bland annat förbättrad tillgänglighet och information. Informationscentralen med tillhörande anläggningar färdigställdes. Tillgänglighetsförbättrad befintliga leder och anlägga nya, tillgänglighetsanpassade leder i närområdet. Belysning samt ljudutrustning i gångtunnel i Abisko nationalpark.

Drygt 1 km spång har ersatts på Sandskär i Haparanda skärgård nationalpark.

Den nya stugan på Sandskär är uppförd.

Naturreservat

Gammelstadstadsviken: Projekt Guldkant i samarbete med Luleå kommun, tillgänglighetsanpassat en eldstad, en toalett och byggt en fågelskådarramp för rullstolsburna i ett tätortsnära naturreservat samt information och naturtypsskötsel.

Dundret: ledarbeten mm. för bättre tillgänglighet.

Vittjåkk-Akkanålke fjällurskog: samarbete förs med Arvidsjaurs kommun göra några riktade åtgärder för att höja reservatets status som besöksmål, samtidigt som naturvärden skyddas då besökare kanaliseras till väl underhållna anläggningar.