Övriga skyddsformer

Det finns andra skyddsformer än de som Länsstyrelsen arbetar med för att bevara värdefull natur. Anledningen till att skydda är dock oftast densamma, att bevara den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.
Kallaxheden, naturvårdsområde

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är ett begrepp som inte finns med i miljöbalken, utan det är en äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Naturvårdsområden anses numera som naturreservat enligt miljöbalkens regler men de föreskrifter som har meddelats för området gäller fortfarande.  

Naturvårdsområdet Kallaxheden, Luleå kommun behandlas därför som naturreservat i fortsättningen.  

Biotopskyddsområde

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna har möjlighet att bilda biotopskyddsområde av mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det är vanligtvis mindre områden som skyddas, storleken brukar vara på 2-10 hektar men de kan vara upp till cirka 20 hektar.  

Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena, men i övrigt formuleras inga föreskrifter eller förbud för varje särskilt område. Det finns i stället en allmän regel från lagtexten, som säger att det i områdena inte får utföras åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Skogsstyrelsen beslutar om områden när det gäller skogsmark och det kan till exempel vara brandfält, lövbrännor, ravinskogar eller myrholmar. För mer information, läs vidare på Skogsstyrelsens hemsida.

Vissa miljöer omfattas av ett generellt biotopskydd som inte kräver något särskilt beslut. Det gäller främst miljöer kopplade till jordbrukslandskapet och omfattas av:

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar

Ramsarområde

Ramsarkonventionen är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker. Konventionstexten formulerades 1971 i staden Ramsar i Iran, Sverige skrev på konventionen 1974.  

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden. Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan. Man räknar med att världens våtmarker varje år ger oss tjänster och produkter till ett värde av tiotals biljoner kronor.  

Det finns 12 Ramsarområden i Norrbottens län. Karta över Ramsarområden i Sverige finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Syftet är att hävda det nationella intresset i den fysiska planeringen och vid andra beslut om markanvändning som fattas av olika myndigheter.  

Områden som utpekats som riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella värdena.  

Läs mer på Naturvårdsverket om riksintresse för naturvård och friluftsliv. Där finns även en handbok med allmänna råd om tillämpningen av miljöbalkens 3 kap, 6 §, andra stycket som berör riksintressena.

Mer om riksintressen i Norrbotten

Skydd mot vattenkraftsutbyggnad

Enligt bestämmelserna i miljöbalken, 4 kap. 6 §, får vattenkraftverksutbyggnad inte ske i nationalälvarna Torne-, Kalix- och Piteälven samt i några övriga vattenområden i länet.  

Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt enligt miljöbalken 7 kap. 19 §.

Kartverktyg

Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har, där hittar du ovan nämnda skyddsformer.